23. marts 2019

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Nye rør og ledninger i Nygade og Møllegade

Læs mere om renoveringen af ledningerne i Nygade og Møllegade

Kontaktinformation

Projektleder
Christoffer L. Hansen
clh@arwos.dk
Tlf. 24 98 99 52

Arwos og Aabenraa – Rødekro Fjernvarme udskifter i et samarbejde de eksisterende kloak-, vandforsynings- og fjernvarmeledninger i Møllegade og Nygade (strækningen fra Vestergade og Jomfrugang).

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Arkil A/S og blev påbegyndt i november 2018. Det samlede arbejde forventes at være afsluttet med udgangen af 2019.
Se mere om rækkefølgen i arbejdets udførelse under tidsplan.

Arwos arbejder

Arwos udskiftning af kloak- og vandforsyningsledninger omfatter alene de offentlige ledninger, som er beliggende i offentlige arealer. Den eksisterende hovedkloakledning erstattes af to nye hovedkloakledninger, dels pga. dårlig tilstand og dels fordi ledningerne er for små. Den ene nye kloakledning skal aflede regnvand fra veje og de tagflader der afledes i nedløbsrør mod gaden. Den anden nye kloakledning skal aflede spildevand og det øvrige regnvand fra blandt andet baggårde. Der er således tale om en delvis separatkloakering, som betyder at der ikke skal ske ændringer af de private kloakledninger på din grund. De nuværende private kloaksystemer tilsluttes de nye offentlige stikledninger ved ejendommenes grundgrænse.

På samme måde udskiftes de offentlige vandforsyningsledninger med tilhørende stikledninger. Udskiftningen af stikledningerne sker frem til ejendommens grundgrænse, hvor der sker en sammenkobling til ejendommes private vandledningsnet. Der skal ikke ske ændringer i de private vandinstallationer. Der vil ske kortvarig afbrydelse i vandforsyningen, mens der foretages omkobling mellem den nye stikledning og ejendommens installation.

Fjernvarmens arbejder

Fjernvarmeledningerne med tilhørende stikledninger udskiftes. I nogle tilfælde skal stikledningerne udskiftes inde i huset. Hvis der skal ske udskiftning af stikledningen inde i huset, vil I/du forinden blive kontaktet direkte af Aabenraa – Rødekro Fjernvarme. Der vil ske afbrydelser i fjernvarmeforsyningen, mens der foretages omkobling mellem den nye stikledning og ejendommens installation. Når der sker afbrydelse af varmeforsyningen vil du forinden få besked fra Aabenraa – Rødekro Fjernvarme.

Tidsplan

I perioden fra 19. november 2018 – 21. december 2018 udskiftes vand- og fjernvarmeledninger på Nygade (strækningen fra Vestergade til Nygade 53/56).

I perioden fra 7. januar 2019 – 22. februar 2019 udskiftes vand- og fjernvarmeledninger på Nygade (strækningen fra Nygade 53/56 til Persillegade).

I perioden fra 22. februar 2019 og frem til juni 2019 udskiftes kloakledningerne på Nygade (strækningen fra Vestergade til Persillegade). Asfaltering og genetablering af fortove forventes afsluttet i juli 2019.

Sidenhen – fra juni 2019 – udføres tilsvarende arbejder på Møllegade og den resterende del af Nygade (strækningen fra Persillegade til Jomfrugang).

Trafikale forhold

I perioden fra 19. november 2018 og frem til juli 2019 vil der være spærret for gennemkørsel på Nygade (strækningen fra Vestergade til Persillegade). For beboere og andre med ærinder vil der være begrænset mulighed for at køre ind i området enten fra Vestergade, Møllegade eller fra Persillegade i det omfang arbejderne tillader det. I kortere perioder hvor der arbejdes umiddelbart uden for den enkelte ejendom, kan adgang for bilkørsel ikke forventes opretholdt.

Der vil altid være mulighed for at færdes til fods til og fra enhver ejendom.

I samme perioden vil Møllegade være åben for trafik i begge retninger og der vil af den grund være parkeringsforbud på gaden. Møllegade vil i perioder være spærret ved Nygade.

Aabenraa Kommune er vejmyndighed i forhold til afspærring af veje. I forbindelse med Aabenraa Kommunes godkendelse af afspærringsplanerne for dette projekt, er der givet meddelelse til Politiet, Beredskab Sønderjylland, Ambulance Syd, Sydtrafik, Flextrafik m.fl.

Affaldsindsamling

Arwos vil opretholde indsamlingen af dagrenovation og genanvendeligt affald. Du kan derfor forvente at affaldsbeholderne tømmes på samme dage som hidtil.

Da renovationsbilen ikke kan komme frem på Nygade, vil entreprenørfirmaet Arkil sørge for at affaldet bliver bragt frem til et centralt opsamlingssted.

De tømte beholdere vil blive bragt tilbage den enkelte ejendom, ligesom der vil blive udleveret nye affaldssække, hvor dette er aktuelt.

Information

Det vil i forbindelse med omkobling til den nye vandledning være nødvendigt i kortere perioder at afbryde for vandet. Inden der afbrydes for vandet vil i blive adviseret via Arwos-sms ordning.

Særlige forhold

Da anlægsarbejderne udføres i et tæt bebygget område med mange ældre huse, hvor flere er fredede eller bevaringsværdige, har Arwos besluttet at gennemføre en vibrationsovervågning under arbejdernes udførelse. Der opsættes derfor vibrationsmålere på ejendommene i området, således at vibrationer forårsaget af anlægsarbejderne registreres. Vibrationsmålerne er indstillet til at give en alarm, når vibrationsniveauet overskrides. Ved alarm kan arbejderne stoppes og arbejdsmetoden tilpasses.

Det rådgivende ingeniørfirma SWECO opsætter vibrationsmålere på ejendommene i området. Du vil som ejer af en ejendom blive kontaktet direkte af SWECO vedrørende opsætning af vibrationsmålere.

Forud for anlægsarbejdernes begyndelse er der i perioden 24. september – 12. oktober 2018 lavet en fotoregistrering af alle ejendomme i området. Der er alene tale om en udvendig fotoregistrering af revner, skader og lignende på udvendige bygningsdele, såsom sokkel, murværk, døre og vinduer mv.

Yderligere oplysninger

Arwos og Aabenraa – Rødekro Fjernvarme vil løbende afholde informationsmøder om projektet.
I foråret 2019 vil der blive inviteret til informationsmøder for husejere og beboere på den øverste del af Nygade (strækningen mellem Persillegade og Jomfrugang) og Møllegade.

Har du spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at kontakte os:

Ved spørgsmål om udskiftning af fjernvarmeledningerne kontakt venligst:
Hans Jørn Jørgensen, Aabenraa – Rødekro Fjernvarme
Tlf.: 60 61 95 12 eller pr. e-mail: hjj@aabenraa-fjernvarme.dk

Ved spørgsmål om udskiftning af vand- og kloakledninger kontakt venligst:
Christoffer L. Hansen, Arwos
Tlf.: 24 98 99 52 eller pr. e-mail: clh@arwos.dk

Ved spørgsmål til det daglige arbejde på byggepladsen kontakt venligst:
Kristian Lauridsen, Arkil
Tlf.: 21 35 04 01 eller pr. e-mail: kla@arkil.dk

↑ Til toppen