Arwos A/S

Etablering af spildevandsledning gennem Langevad og Jørgensmaj

Ny spildevandsledning i Langevad og i den del af Jørgensmaj ved ”pilotrørsboring”

Kontaktinformation

Projektleder
Keld Leerskov Hansen
Tlf.: 27 23 25 24
Mail: klh@arwos.dk

Ved anlægsprojektet etableres en ny spildevandsledning i Langevad og i den del af Jørgensmaj, som ligger nord for Langevad.

Spildevandsledningerne etableres ved ”pilotrørsboring”, hvorved traditionel opgravning af en ledningsgrav gennem vejene kan erstattes af opgravning af enkelte ”grubber” hvorimellem spildevandsledningen ”trækkes” vha. et pilotrør fremboret vha. en boremaskine. ”Pilotrørsmetoden” er nærmere beskrevet i afsnittet ”Hvad er en pilotrørsboring”?

Den nye spildevandsledning etableres for at eliminere de kælderoversvømmelser, som grundejere oplever ved store regnskyl, samt for at forberede fremtidig tilslutning af spildevandsafløb fra Genner og Løjt Kirkeby.

Den nye spildevandsledning tilsluttes den eksisterende spildevandsledning i Jørgensgård ud for ejendommen Jørgensgård nr. 16 og tilsluttes den eksisterende spildevandsledning i Jørgensmaj ud for ejendommen nr. 7. Herfra føres den nye spildevandsledning via Langevad frem til Reberbanen, hvor en tilsluttes den eksisterende fællesledning ud for ejendommen Reberbanen nr. 27. Spildevandsledningens placering kan ses på ”kloakplaner” i afsnittet

Det spildevand som nu strømmer til i tilslutningspunkterne ved Jørgensgård nr. 16 hhv. ved Jørgensmaj nr. 7 vil fremtidig blive ”omledt” via. den nye spildevandsledning. Hermed vil pågældende spildevand ikke fremtidig ”fylde op” i den eksisterende spildevandsledning i Jørgensgård, Jørgensmaj og Reberbanen, og give anledning til kælderoversvømmelser.

I Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018 – 2022 er det besluttet, at Genner renseanlæg skal nedlægges og der skal etableres en afskærende spildevandsledning for at transportere spildevandet til rensning på Stegholt renseanlæg i Aabenraa. Den afskærende spildevandsledning er planlagt nedgravet i den sydvestlige del af Knapp-stien og tilsluttet den nye spildevandsledning i Langevad. Herved strømmer det afskårne spildevand ikke til den eksisterende spildevandsledning i Jørgensgård og Reberbanen, med risiko for, at spildevandsmængden kan medføre kælderoversvømmelser.

Tidsplan

Arbejdet udføres i perioden fra 7 september og frem til udgangen af 2020.

Uge eller periodeHvorHvad
Uge 37 + 38Langevad og JørgensmajEtablering af arbejdsplads samt etablering af grube ved Jørgensmaj nr. 3 og ved Langevad nr. 9.
Uge 39 + 40Langevad, Jørgensmaj og JørgensgårdBoring af spildevandsledning mellem grube ved Jørgensmaj nr. 3 og ved Langevad nr. 9.
Etablering af grube ved Jørgensgård nr. 16.
Etablering af ny spildevandsstikledning til Jørgensmaj 4.
Uge 41 + 42Langevad, Jørgensmaj og JørgensgårdBoring af spildevandsledning mellem grube ved Jørgensmaj nr. 3 og ved Jørgensgård nr. 16.
Etablering af grube ved Jørgensmaj nr. 7.
Uge 43 + 44Langevad og JørgensmajBoring af spildevandsledning mellem grube ved Jørgensmaj nr. 3 og ved Jørgensmaj nr. 7.
Etablering af grube ved Langevad nr. 3.
Uge 45 + 46Langevad og ReberbanenBoring af spildevandsledning mellem grube ved Langevad nr. 3 og ved Langevad nr. 9.
Uge 47 + 48Langevad og ReberbanenEtablering af spildevandsledning mellem grube ved Langevad nr. 3 og eksisterende fællesledning ved Reberbanen nr. 27.
Uge 49 + 50 + 51Langevad, Jørgensmaj, Jørgensgård og ReberbanenOmkobling af spildevand. R retablering af asfalt og fortovsbelægning. Sløjfning af byggeplads.

Projekttegninger

Afløbplan Øst
Afløbsplan Midt
Afløbsplan Vest

 

Materiale fra informationsmøde

Her finder du præsentationen fra informationsmødet

 

Hvad er en “pilotrørsboring”?

En pilotrørsboring anvendes, hvor en rørledning ønskes etableret med meget lille længdefald på en lokalitet, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at etablere ledningen ved traditionel opgravning og tildækning af en rørledningsgrav.

Pilotrørsboring er nærmere beskrevet på side 22 – 27 i den ”Bygherrevejledning”, som Kontrolordningen for styret boring og gennempresning har udarbejdet og som kan læses her

Vil jeg opleve driftsforstyrrelser?

Etablering af den nye spildevandsledning vil ikke give driftsforstyrrelser ift. afledning af spildevand fra nogen af ejendommene langs arbejdsarealet. Du kan altså benytte dine regn- og spildevandsafløb som hidtil og påregne konstant at være forsynet med drikkevand.

Uheld kan altid ske – og skulle det medføre afbrydelse i forsyningen med drikkevand eller muligheden for afledning af regn- eller spildevand, vil den udførende entreprenør – Nørgaard Anlæg informere dig herom – også fortælle hvordan du skal forholde dig.

Du kan i sådanne situationer modtage en SMS besked fra Arwos hvis du tilmelder dig Arwos´ SMS-service

Tilmeld dig SMS

 

Kan trafikgener forventes?

For at anlægsarbejdet kan udføres, vil det være nødvendigt atafspærre vejstrækninger og etablere omkørsler. Nørgaard Anlæg vil opsætte vejskilte med vejledning herom, og i god tid orientere om afspærringernes etablering.

Uanset ovenstående vil Nørgaard Anlæg sørge for, at der til alle tider kan køres til og fra en ejendom med personbil. Hvis der er behov for at køre til en ejendom med lastvogn f.eks. ved flytning eller levering af bygningsmaterialer, så kontakt Nørgaard Anlægs medarbejdere på arbejdspladsen – så der kan findes en løsning.

 

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

Anlægsarbejdet vil ikke påvirke affaldsindsamlingen. Du skal gøre som du plejer at gøre på dage hvor der udføres indsamling af affald eller genanvendelige materialer.

Hvis adgangsvejen afspærres, vil Nørgaard Affald sørger for, at affaldsspandene transporteres frem til indsamlingsvognen og stilles tilbage. For at Nørgaard Anlæg kan stille de forskellige affaldsspande tilbage på de rette ejendomme, er det vigtig, at du sætter de klistermærker, som Arwos har fremsendt, på dine affaldsspande.

 

Yderligere oplysninger:

Affaldstømning:
Hvis du ikke får tømt din affaldsspand på tømningsdagen, så meddel dette til:


Arwos Kundeservice
Tlf: 76 93 00 00
Mail:  kundeservice@arwos.dk.


Adgangsvej og uventede gener:
Holder der en entreprenørmaskine foran din indkørsel eller oplever du gener pga. anlægsarbejdet så kontakt:

Lars Duborg – Nørgaard Anlæg
Tlf: 29 12 27 85
Mail: ld@na-ribe.dk

23. oktober 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status