23. marts 2019

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Et valg mellem separering eller LAR i Kliplev

Ca. 225 lodejere i Kliplev midtby skal inden 1. april 2019 vælge mellem lokal afledning af regning og en traditionel kloakseparering. Læs mere om projektet her.

Kontaktinformation

Robin Nygaard Madsen
Projektleder
rnm@arwos.dk
Tlf. 2013 4011

Klimaet har forandret sig. De stadig større regnskyl belaster kloakken, så den oftere løber over. Det opdager du næppe. Overløbene er nemlig kontrollerede, og sker i brønde med udløb til Bjerndrup Mølleå. Men overløbene er blevet flere, og det er uholdbart for miljøet. Derfor er store dele af Kliplev i dag kloaksepareret, så regnvandet ikke belaster spildevandskloakken.

I forlængelse heraf vedtog Aabenraa Kommune i 2014, at man ville kloakseparere de resterende 225 ejendomme i Kliplev midtby inden udgangen af 2017.

Det er Arwos som skal gennemføre den separering. Men siden den beslutning er vi blevet klogere på alternative løsninger til byer som Kliplev, der ligger på sandjord. Der er netop vedtaget en ny spildevandsplan, og det er med den i hånden, at vi har mulighed for at tilbyde jer en alternativ løsning: Lokal afledning af regnvand (LAR).

Derfor skal du seneste den 1. april vælge mellem en traditionel kloakseparering eller LAR.

Nedenfor finder du svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os:

Hvad er LAR?

I dag ledes dit regnvand og spildevand i ét rør via en skelbrønd ud til fælleskloakken. Med LAR afledes regnvandet ud i haven, og tagrenderne frakobles kloakken. Regnvandet ledes i stedet til særlige bede eller faskiner.

Du skal selv finansiere, anlægge og vedligeholde bede, faskiner mm. Til gengæld op til 40 % af dit tilslutningsbidrag retur.

Der findes mange forskellige løsninger: Bede, render og faskiner.
Du kan finde inspiration og video, der viser nedsivningstest på: her.

Hvad er en kloakseparering?

I dag ledes dit regnvand og spildevand i ét rør via en skelbrønd ud til den offentlige kloak.

Ved kloakseparering etablerer Arwos et nyt spildevandsstik i vejen og etablerer et nyt spildevandsstik med skelbrønd til din ejendom. Du skal så sørge for at separere regn- og spildevand på egen grund. Spildevand skal ledes til ny skelbrønd og regnvand ledes til eksisterende skelbrønd. Regnvandet ledes herfra videre til nyt regnvandsbassin, der etableres nord for Kliplev.

OBS: Hvis et flertal går ind for LAR, men du fortsat ikke ønsker det, skal du fortsat kloakseparere omkring dit hus. Regnvandet vil fra skel blive ledt til det nærliggende vejbed.

Hvem er berørt af projektet?

På nedenstående kort, kan du se, hvilket område, der er omfattet af projektet.

Beboere i det rød-grønne område skal vælge mellem LAR og separering. Det er med undtagelse af dem, som bor i den røde cirkel. De bor tæt på vandværket om dermed omfattet af vandbeskyttelseszonen. Det betyder, at de ikke må nedsive på egen grund.

LAR_Kliplev

Hvor meget af tilslutningsafgiften kan jeg få tilbage?

De husejere der ønsker det kan udtræde af kloakforsyningen med regnvand, kan få op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. I 2019 priser er det 25.803,50 kr. inkl. moms pr. boligenhed. Hvis det samlede befæstede areal, der ønskes nedsivet, er under 250 m2, skal der ikke indsendes ansøgning til kommunen. Hvis det overstiger 250 m2,skal der indsendes særskilt ansøgning til kommunen, som skal behandle ansøgningen. Arbejdet kan først påbegyndes, hvis og når kommunen meddeler tilladelse hertil.

For at få 40 % af bidrag tilbage kræver det, at alt tag- og overfladevand frakobles vores system og håndteres på egen grund.

Ved ansøgning om delvis udtræden af kloakforsyningen kræver vi, at det er mindst 50 % af regnvandet håndteres på egen grund. Ved delvis udtræden kan man få en forholdsmæssig del af tilslutningsbidraget tilbage. Hvis man f.eks. afkobler 70 % af ejendommens tag- og belægningsflader, kan man få 70 % af tilslutningsbidraget tilbage.

Hvis der ansøges om udtrædelse af kloakforsyningen med mindre end 50 % af det samlede befæstede areal, kan man ikke få tilbagebetalt noget.

Er der særlige krav til erhverv?

For erhverv tilbagebetales maksimalt 40 % af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende i forhold til befæstelsesgraden. Det kan f.eks. være store grunde med en lille bebyggelsesprocent, hvor Arwos i hver enkelt tilfælde vil foretages en konkret vurdering og beregning på, hvor meget tilbagebetaling den enkelte ejers erhvervsejendom kan opnå.

Hvad må jeg selv lave, hvis jeg laver LAR?

Du (grundejer) må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Du må IKKE selv foretage frakobling fra det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det er dig (grundejeren), der har det fulde ansvar for at anlægget udføres efter gældende regler, og du har også ansvaret for vedligeholdelse af nedsivningsløsningen.

Hvad er kravene til LAR-anlæg?

  • Afstandskrav fra nedsivningsanlægget til:
  • Nærmeste bygning med beboelse /erhverv med kælder mindst 5 m
  • Nærmeste bygning med beboelse / erhverv uden kælder mindst 2 m
  • Nærmeste bygning uden beboelse /erhverv med / uden kælder mindst 2 m
  • Nærmeste skel til nabo eller vejskel mindst 2 m

Figuren beskriver afstandskrav ved etablering af faskiner

Jeg nedsiver allerede …

Der kan også ansøges om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for ejere, som i forvejen nedsiver regnvand på egen grund. For at få penge tilbage skal en autoriseret kloakmester kontrollere at vand fra alle tagnedløb ikke løber i kloaksystemet. Dette skal gøres ved at han hælder vand i tagrenderne og kontrollere at det ikke kommer i skelbrønden.

For overfladevand fra belægninger og indkørsler skal kontrolleres om det kan løbe i kloaksystemet eller overfladisk ud på vejen.

Hvornår får jeg pengene tilbage?

For det første skal vi have modtaget ansøgningen i udfyldt stand. Ansøgningsblanketten finder du her på siden.

Vi registrerer din ansøgning, og den 1. april 2019 ved vi, om der er nok ansøgere til at projektet kan gennemføres. Vi meddeler dig,hvad resultatet bliver.

Hvis LAR projektet kan gennemføres kan du sætte arbejdet i gang. Vi udarbejder en deklarationstekst om udtrædelse af kloakforsyningen med regnvand, og vi får en landinspektør til at udarbejde en fuldmagtsskrivelse som med din underskrift giver landinspektøren lov til at tinglyse deklarationsteksten.

Vi skal have en færdigmelding sammen med en tegning fra kloakmesteren. Derudover skal vi have modtaget fuldmagten i underskrevet stand. Når vi har modtaget dette og kontrolleret, at anlægget overholder afstandskravene, udbetales erstatningen. Hvis du selv udfører faskinerne, skal kloakmesteren anføre det i færdigmeldingen.

Hvis du allerede nedsiver tag- og overfladevand på egen grund, skal vi have modtaget erklæring og færdigmelding fra autoriseret kloakmester samt underskrevet fuldmagt

Jeg ønsker ikke at håndtere regnvand på egen grund

Hvis du/i ønsker, at forblive i kloakforsyningen med regnvand er det Arwos, der skal modtage regnvandet. Arwos vil så etablere et regnvandsstik til din/jeres ejendom. Stikket etableres fra et regnbed i vejen til ca. 1 m inden for grundgrænsen.

Kommunen vil så sende påbud til grundejerne om inden for en fastsat frist, at tilslutte alt tag- og overfladevand til det nye regnvandsstik. Der vil i givet fald ikke kunne betales en del af tilslutningsbidraget tilbage.

Indsendelse af ansøgningsskema

Ønsker du LAR, er det vigtigt, at du/i udfylder ansøgningsskemaet og sender det til Arwos. Dette skal være sket senest den 1. april 2019.

LAR – Ansøgning om udtræden af kloakforsyningen – til print

LAR – Ansøgning om udtræden af kloakforsyningen – til download

 

Tilmelding til bustur

Arwos arrangerer en gratis bustur til Bredebro, som tidligere har fået omlagt kloakken til LAR. Få svar på dine spørgsmål og se på LAR-løsninger i Bredebro. Der er afgang fra Super Brugsen kl. 10.00

Tilmeldingfristen er den 20. februar kl. 9.00

Tilmelding til bustur LAR

↑ Til toppen