Arwos A/S

Lokal afledning af regnvand i Kliplev

Frem for en traditionel kloakseparering har et flertal af beboerne valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Derfor etableres fra efterår 2019 løsninger til lokal afledning af regnvand.

Kontaktinformation

Robin Nygaard Madsen
Projektleder
rnm@arwos.dk
Tlf. 20 13 40 11

 

Arwos har en bunden opgave i at reducere mængden af regnvand i kloakken. Den sandede jordbund betød, at vi havde muligheden for at give 208 husejere et alternativ til den dyre kloakseparering.

Det har man i stor stil taget imod.

Frem for en traditionel kloakseparering har 93 % af de involverede husejere frivilligt valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Med sig får de op til 25.800 kr. retur af tilslutningsbidraget. Til gengæld skal de i stedet etablere faskiner, regnvandsbede eller andre løsninger til håndtering af regnvand på egen grund.

Et nyt bybillede

Løsning betyder også, at vejvandet i fremtiden vil gå til nyetablerede bede frem fori  vejristen. De såkaldte vejbede, der er designet til at optage vejvandet og forventes udformet, så de vil have både en trafikdæmpende, men også forskønnende effekt på byrummet.

Kort efter 1. april får alle berørte husejere tilsendt et brev, hvor det videre forløb er beskrevet. Det gælder også de husejere, som har fravalgt muligheden for lokal afledning af regnvand.

De skal nu gennemføre en traditionel kloakseparering på egen grund. Regnvandet vil herfra blive ledt til vejbedene i vejen. Det betyder, at de ikke får en andel af tilslutningsbidraget retur. Giver det anledning til spørgsmål, er husejere velkomne til at kontakte Arwos.

Nedenfor finder du svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

 

Regnbede – valg mellem 3 løsningsforslag

På baggrund af mange spørgsmål til sikkerhed og funktion af de allerede anlagte regnbede i Kliplev, blev der i marts etableret 3 regnbede til demonstration af 3 forskellige løsningsforslag.

 1. Regnbed hvor muldlaget er hævet til cirka 5 cm under vejniveau og cirka 15 cm under fortovsniveau – Kan ses ud for Kliplev Hovedgade 37.
 2. Regnbed hvor der er monteret en vandret sikkerhedsrist ind mod fortovet og hvor muldlaget er hævet til cirka 5 cm under vejniveau mod kørebanen – kan ses ud for Kliplev Hovedgade 20 A-B.
 3. Regnbed hvor der er monteret et stående værn mellem fortov og regnbed og hvor muldlaget er hævet til cirka 5 cm under vejniveau mod kørebanen – kan ses ud for Kliplev Hovedgade 14.

Frem til 30. april har beboerne i byen kunnet give deres holdning til kende for, hvilken løsning de fandt bedst. Arwos har modtaget følgende tilkendegivelser:

Bed nr. Bed 1 Bed 2 Bed 3 I alt
Antal stemmer 9 3 18 30
% af stemmerne 30 10 60 100

På den baggrund har Arwos og Kliplev Lokalråd haft en dialog om lokale udfordringer med de enkelte bede.

Beplantningen i regnbedene vil med tiden komme til at fylde mere, hvilket vil give et andet visuelt udtryk.

Vejledende tidsplan

Tidsplan uge 22 – 39 – Kliplev

Hvor lægges der ny asfalt i 2020?

Tegning – Slidlagsarbejder 2020 – rev 13 03 2020

Hvordan får jeg pengene tilbage?

 1. I løbet af juli 2019 modtager beboerne i etape 1 en deklarationserklæring og fuldmagt sammen med en frankeret svarkuvert. Øvrige ejendomme modtager brevet senere på sommeren.
 2. Når du modtager brevet, bedes du hurtigst muligt sende fuldmagten retur i underskrevet stand.
 3. Arwos sender herefter fuldmagterne til Tinglysningen.
 4. Når du fået lavet dine LAR-løsninger på egen grund, skal du få det godkendt af en aut. kloakmester.
 5. Godkendelsen skal ligeledes sendes til Arwos.
 6. Når Arwos har modtaget fuldmagten fra dig og godkendelsen fra kloakmesteren udbetaler vi pengene.

Hvornår skal jeg senest frakobles regnvandet fra kloakken?

Du kan allerede nu frakoble regnvandet fra din ejendom. Du behøver ikke vente på, at entreprenøren etablerer vejbede nær dit hus.

Du skal dog frakoble regnvandet senest et halv år efter, at etapen – som dit hus er placeret i – er færdig. Er vi eksempelvis færdige med første etape 1. december, skal du frakobles senest 1. juli året efter
Det er desuden den samme tidsfrist som ved en traditionel kloakseparering.

Hvor placeres vejbedene (etapeoversigt)?

På nedenstående kort, kan du se de foreløbige placeringer af vejbedene. Projekttegningerne er lavet efter tilmeldingen og danner rammen for udbuddet af projektopgaven. Der kan sse små mindre ændringer.

Tegn_00.01_Oversigtsplan

Tegn 03.01 – E1 Afvandingsplan

Tegn 03.02 – E2 Afvandingsplan_rev.  2

Tegn 03.03 – E3 Afvandingsplan rev. 2

Hvorfor står der vand i vejbedet?

Efter langvarig eller voldsomme regnskyl kan der stå regnvand vejbedet. Det er i sær tilfældet i nye vejbede, der endnu ikke er beplantet. Her bliver jorden meget kompakt, hvilket forsinker nedsivningen. I takt med at planterne bliver sat og vokser sig større, vil jorden blive mere porøs, og vandet vil nemmere sive væk.

Se evt. nedenstående video, hvor entreprenøren fortæller, hvordan vejbedet virker.

Hvorfor er hullet i vejbedet så dybt?

Hvert eneste vejbed er dimensioneret, så det kan nedsive det omkringliggende vejvand. Det kræver en vis volume. Dertil har vi lagt ekstra margen, hvilket betyder, at vejbedene – når de er færdigetableret – er 40 cm dybe.

Se evt. nedenstående video, hvor entreprenøren fortæller, hvordan vejbedet virker.

Hvorfor er der ikke plantet i vejbedet?

Vi arbejder hele året med etablering af vejbede. Om vinteren er det dog ikke muligt at plante i bedene. Derfor ser de muligvis lidt triste ud nu.

Se evt. nedenstående video, hvor entreprenøren fortæller, hvordan vejbedet virker.

Materiale fra informationsmøde

Der er afholdt informationsmøde dem 26. august. Du kan se præsentationen nedenfor.

Præsentation informationsmøde 26.08.2019

Hvad er LAR?

I dag ledes dit regnvand og spildevand i ét rør via en skelbrønd ud til fælleskloakken. Med LAR afledes regnvandet ud i haven, og tagrenderne frakobles kloakken. Regnvandet ledes i stedet til særlige bede eller faskiner.

Du skal selv finansiere, anlægge og vedligeholde bede, faskiner mm. Til gengæld op til 40 % af dit tilslutningsbidrag retur.

Der findes mange forskellige løsninger: Bede, render og faskiner.
Du kan finde inspiration og video, der viser nedsivningstest på: her.

Hvor meget af tilslutningsafgiften kan jeg få tilbage?

De husejere der ønsker det kan udtræde af kloakforsyningen med regnvand, kan få op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. I 2019 priser er det 25.803,50 kr. inkl. moms pr. boligenhed. Hvis det samlede befæstede areal, der ønskes nedsivet, er under 250 m2, skal der ikke indsendes ansøgning til kommunen. Hvis det overstiger 250 m2,skal der indsendes særskilt ansøgning til kommunen, som skal behandle ansøgningen. Arbejdet kan først påbegyndes, hvis og når kommunen meddeler tilladelse hertil.

For at få 40 % af bidrag tilbage kræver det, at alt tag- og overfladevand frakobles vores system og håndteres på egen grund.

Ved ansøgning om delvis udtræden af kloakforsyningen kræver vi, at det er mindst 50 % af regnvandet håndteres på egen grund. Ved delvis udtræden kan man få en forholdsmæssig del af tilslutningsbidraget tilbage. Hvis man f.eks. afkobler 70 % af ejendommens tag- og belægningsflader, kan man få 70 % af tilslutningsbidraget tilbage.

Hvis der ansøges om udtrædelse af kloakforsyningen med mindre end 50 % af det samlede befæstede areal, kan man ikke få tilbagebetalt noget.

Er der særlige krav til erhverv?

For erhverv tilbagebetales maksimalt 40 % af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende i forhold til befæstelsesgraden. Det kan f.eks. være store grunde med en lille bebyggelsesprocent, hvor Arwos i hver enkelt tilfælde vil foretages en konkret vurdering og beregning på, hvor meget tilbagebetaling den enkelte ejers erhvervsejendom kan opnå.

Hvad må jeg selv lave, hvis jeg laver LAR?

Du (grundejer) må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Du må IKKE selv foretage frakobling fra det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det er dig (grundejeren), der har det fulde ansvar for at anlægget udføres efter gældende regler, og du har også ansvaret for vedligeholdelse af nedsivningsløsningen.

Hvad er kravene til LAR-anlæg?

 • Afstandskrav fra nedsivningsanlægget til:
 • Nærmeste bygning med beboelse /erhverv med kælder mindst 5 m
 • Nærmeste bygning med beboelse / erhverv uden kælder mindst 2 m
 • Nærmeste bygning uden beboelse /erhverv med / uden kælder mindst 2 m
 • Nærmeste skel til nabo eller vejskel mindst 2 m

Figuren beskriver afstandskrav ved etablering af faskiner

Jeg nedsiver allerede …

Der kan også ansøges om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for ejere, som i forvejen nedsiver regnvand på egen grund. For at få penge tilbage skal en autoriseret kloakmester kontrollere at vand fra alle tagnedløb ikke løber i kloaksystemet. Dette skal gøres ved at han hælder vand i tagrenderne og kontrollere at det ikke kommer i skelbrønden.

For overfladevand fra belægninger og indkørsler skal kontrolleres om det kan løbe i kloaksystemet eller overfladisk ud på vejen.

Hvad sker der for os, som bor i vandværkets beskyttelsesområde?

Husejere, som er bosat i vandværkets beskyttelsesområde, har ikke fået tilbuddet om LAR. Det skyldes, at der ikke må nedsive i områder, hvor vandværkerne har boringer. Områderne er udpeget af det daværende Sønderjylland Amt med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven.

Arwos har derfor besluttet, at husejerne i området i stedet skal separeres på traditionel vis.

Ejendomme i beskyttelsesområdet er altså ligestillede med de ejendomme i Kliplev, der senest i 2014 blev kloaksepareret på traditionel vis.

Arwos har valgt kloakseparering som en løsning, fordi essensen i LAR-projektet i Kliplev er at få vandmængder ud af kloakken. Her er separering den eneste løsning.

Bor du i området, skal du i stedet etablere en regnvandskloak på grunden. Arwos afleder herefter regnvandet uden for beskyttelsesområdet, hvor det nedsives.

Bor du i området, får du ingen penge fra Arwos, som dem der har takket ja til LAR. Det skyldes, at du ikke udtræder af kloakforsyningen med regnvand, som LAR-ejendommene gør. Arwos har altså fortsat en forpligtigelse til at modtage regnvandet fra din grund fra skel.

↑ Til toppen
8. august 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status