Arwos A/S

Lokal afledning af regnvand i Kliplev

Frem for en traditionel kloakseparering har et flertal af beboerne valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Derfor etableres fra efterår 2019 løsninger til lokal afledning af regnvand.

Kontaktinformation

Robin Nygaard Madsen
Projektleder
rnm@arwos.dk
Tlf. 2013 4011

Arwos har en bunden opgave i at reducere mængden af regnvand i kloakken. Den sandede jordbund betød, at vi har givet 208 husejere et alternativ til den dyre kloakseparering.

Det har man i stor stil taget imod.

Frem for en traditionel kloakseparering har 84 % af de involverede husejere frivilligt valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Med sig får de op til 25.800 kr. retur af tilslutningsbidraget. Til gengæld skal de i stedet etablere faskiner, regnvandsbede eller andre løsninger til håndtering af regnvand på egen grund.

Et nyt bybillede

Løsning betyder også, at vejvandet i fremtiden vil gå til nyetablerede bede frem fori  vejristen. De såkaldte vejbede, der er designet til at optage vejvandet og forventes udformet, så de vil have både en trafikdæmpende, men også forskønnende effekt på byrummet.

ort efter 1. april får alle berørte husejere tilsendt et brev, hvor det videre forløb er beskrevet. Det gælder også de husejere, som har fravalgt muligheden for lokal afledning af regnvand.

De skal nu gennemføre en traditionel kloakseparering på egen grund. Regnvandet vil herfra blive ledt til vejbedene i vejen. Det betyder, at de ikke får en andel af tilslutningsbidraget retur. Giver det anledning til spørgsmål, er husejere velkomne til at kontakte Arwos.

Nedenfor finder du svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

Tidsplan

  • Kort efter 1. april får alle berørte husejere tilsendt et brev, hvor det videre forløb er beskrevet. Det gælder også de husejere, som har fravalgt muligheden for lokal afledning af regnvand.
  • Arwos går i gang med at planlægge projektet.
  • Opgaven skal efterfølgende sendes i udbud, og der vælges en entreprenør.
  • Arwos forventer at gå i jorden i efteråret 2019 og afsluttet i 2021.

Hvad er LAR?

I dag ledes dit regnvand og spildevand i ét rør via en skelbrønd ud til fælleskloakken. Med LAR afledes regnvandet ud i haven, og tagrenderne frakobles kloakken. Regnvandet ledes i stedet til særlige bede eller faskiner.

Du skal selv finansiere, anlægge og vedligeholde bede, faskiner mm. Til gengæld op til 40 % af dit tilslutningsbidrag retur.

Der findes mange forskellige løsninger: Bede, render og faskiner.
Du kan finde inspiration og video, der viser nedsivningstest på: her.

Hvem er berørt af projektet?

På nedenstående kort, kan du se, hvilket område, der er omfattet af projektet.

Beboere i det rød-grønne område skal vælge mellem LAR og separering. Det er med undtagelse af dem, som bor i den røde cirkel. De bor tæt på vandværket om dermed omfattet af vandbeskyttelseszonen. Det betyder, at de ikke må nedsive på egen grund.

LAR_Kliplev

Hvor meget af tilslutningsafgiften kan jeg få tilbage?

De husejere der ønsker det kan udtræde af kloakforsyningen med regnvand, kan få op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. I 2019 priser er det 25.803,50 kr. inkl. moms pr. boligenhed. Hvis det samlede befæstede areal, der ønskes nedsivet, er under 250 m2, skal der ikke indsendes ansøgning til kommunen. Hvis det overstiger 250 m2,skal der indsendes særskilt ansøgning til kommunen, som skal behandle ansøgningen. Arbejdet kan først påbegyndes, hvis og når kommunen meddeler tilladelse hertil.

For at få 40 % af bidrag tilbage kræver det, at alt tag- og overfladevand frakobles vores system og håndteres på egen grund.

Ved ansøgning om delvis udtræden af kloakforsyningen kræver vi, at det er mindst 50 % af regnvandet håndteres på egen grund. Ved delvis udtræden kan man få en forholdsmæssig del af tilslutningsbidraget tilbage. Hvis man f.eks. afkobler 70 % af ejendommens tag- og belægningsflader, kan man få 70 % af tilslutningsbidraget tilbage.

Hvis der ansøges om udtrædelse af kloakforsyningen med mindre end 50 % af det samlede befæstede areal, kan man ikke få tilbagebetalt noget.

Er der særlige krav til erhverv?

For erhverv tilbagebetales maksimalt 40 % af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende i forhold til befæstelsesgraden. Det kan f.eks. være store grunde med en lille bebyggelsesprocent, hvor Arwos i hver enkelt tilfælde vil foretages en konkret vurdering og beregning på, hvor meget tilbagebetaling den enkelte ejers erhvervsejendom kan opnå.

Hvad må jeg selv lave, hvis jeg laver LAR?

Du (grundejer) må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Du må IKKE selv foretage frakobling fra det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det er dig (grundejeren), der har det fulde ansvar for at anlægget udføres efter gældende regler, og du har også ansvaret for vedligeholdelse af nedsivningsløsningen.

Hvad er kravene til LAR-anlæg?

  • Afstandskrav fra nedsivningsanlægget til:
  • Nærmeste bygning med beboelse /erhverv med kælder mindst 5 m
  • Nærmeste bygning med beboelse / erhverv uden kælder mindst 2 m
  • Nærmeste bygning uden beboelse /erhverv med / uden kælder mindst 2 m
  • Nærmeste skel til nabo eller vejskel mindst 2 m

Figuren beskriver afstandskrav ved etablering af faskiner

Jeg nedsiver allerede …

Der kan også ansøges om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for ejere, som i forvejen nedsiver regnvand på egen grund. For at få penge tilbage skal en autoriseret kloakmester kontrollere at vand fra alle tagnedløb ikke løber i kloaksystemet. Dette skal gøres ved at han hælder vand i tagrenderne og kontrollere at det ikke kommer i skelbrønden.

For overfladevand fra belægninger og indkørsler skal kontrolleres om det kan løbe i kloaksystemet eller overfladisk ud på vejen.

Hvornår får jeg pengene tilbage?

For det første skal vi have modtaget ansøgningen i udfyldt stand. Ansøgningsblanketten finder du her på siden.

Vi registrerer din ansøgning, og den 1. april 2019 ved vi, om der er nok ansøgere til at projektet kan gennemføres. Vi meddeler dig,hvad resultatet bliver.

Hvis LAR projektet kan gennemføres kan du sætte arbejdet i gang. Vi udarbejder en deklarationstekst om udtrædelse af kloakforsyningen med regnvand, og vi får en landinspektør til at udarbejde en fuldmagtsskrivelse som med din underskrift giver landinspektøren lov til at tinglyse deklarationsteksten.

Vi skal have en færdigmelding sammen med en tegning fra kloakmesteren. Derudover skal vi have modtaget fuldmagten i underskrevet stand. Når vi har modtaget dette og kontrolleret, at anlægget overholder afstandskravene, udbetales erstatningen. Hvis du selv udfører faskinerne, skal kloakmesteren anføre det i færdigmeldingen.

Hvis du allerede nedsiver tag- og overfladevand på egen grund, skal vi have modtaget erklæring og færdigmelding fra autoriseret kloakmester samt underskrevet fuldmagt

 

Indsendelse af ansøgningsskema

Ønsker du LAR, er det vigtigt, at du/i udfylder ansøgningsskemaet og sender det til Arwos. Dette skal være sket senest den 1. april 2019.

LAR – Ansøgning om udtræden af kloakforsyningen – til print

LAR – Ansøgning om udtræden af kloakforsyningen – til download

↑ Til toppen
21. maj 2019

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status