Arwos A/S

Lokal afledning af regnvand i Kliplev

Frem for en traditionel kloakseparering har et flertal af beboerne valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Derfor etableres fra efterår 2019 løsninger til lokal afledning af regnvand.

Kontaktinformation

Robin Nygaard Madsen
Projektleder
rnm@arwos.dk
Tlf. 20 13 40 11

Arwos har en bunden opgave i at reducere mængden af regnvand i kloakken. Den sandede jordbund betød, at vi havde muligheden for at give 208 husejere et alternativ til den dyre kloakseparering.

Det har man i stor stil taget imod.

Frem for en traditionel kloakseparering har 93 % af de involverede husejere frivilligt valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Med sig får de op til 25.800 kr. retur af tilslutningsbidraget. Til gengæld skal de i stedet etablere faskiner, regnvandsbede eller andre løsninger til håndtering af regnvand på egen grund.

Et nyt bybillede

Løsning betyder også, at vejvandet i fremtiden vil gå til nyetablerede bede frem fori  vejristen. De såkaldte vejbede, der er designet til at optage vejvandet og forventes udformet, så de vil have både en trafikdæmpende, men også forskønnende effekt på byrummet.

ort efter 1. april får alle berørte husejere tilsendt et brev, hvor det videre forløb er beskrevet. Det gælder også de husejere, som har fravalgt muligheden for lokal afledning af regnvand.

De skal nu gennemføre en traditionel kloakseparering på egen grund. Regnvandet vil herfra blive ledt til vejbedene i vejen. Det betyder, at de ikke får en andel af tilslutningsbidraget retur. Giver det anledning til spørgsmål, er husejere velkomne til at kontakte Arwos.

Nedenfor finder du svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

Tidsplan

 • Uge 27-28: Projektet sættes i udbud, og forskellige entreprenører kan byde ind på opgaven
 • 15. august 2019: Der afholdes licitation. Dvs. at entreprenører afleverer deres bud.
 • 23. august: Valg af entreprenør
 • Mandag den 26. august kl. 19.00: Arwos afholder borgermøde i Kliplev. Rådgiver og entreprenør fremlægger projektet og en foreløbig tidsplan.
 • Uge 37: Forventet opstart på etape 1. Første vej er Sønder Landevej. (Se kort over etaperne under punktet Hvor placeres vejbedene)

Hvordan får jeg pengene tilbage?

 1. I løbet af juli 2019 modtager beboerne i etape 1 en deklarationserklæring og fuldmagt sammen med en frankeret svarkuvert. Øvrige ejendomme modtager brevet senere på sommeren.
 2. Når du modtager brevet, bedes du hurtigst muligt sende fuldmagten retur i underskrevet stand.
 3. Arwos sender herefter fuldmagterne til Tinglysningen.
 4. Når du fået lavet dine LAR-løsninger på egen grund, skal du få det godkendt af en aut. kloakmester.
 5. Godkendelsen skal ligeledes sendes til Arwos.
 6. Når Arwos har modtaget fuldmagten fra dig og godkendelsen fra kloakmesteren udbetaler vi pengene.

Hvornår skal jeg senest frakobles regnvandet fra kloakken?

Du kan allerede nu frakoble regnvandet fra din ejendom. Du behøver ikke vente på, at entreprenøren etablerer vejbede nær dit hus.

Du skal dog frakoble regnvandet senest et halv år efter, at etapen – som dit hus er placeret i – er færdig. Er vi eksempelvis færdige med første etape 1. december, skal du frakobles senest 1. juli året efter
Det er desuden den samme tidsfrist som ved en traditionel kloakseparering.

Hvor placeres vejbedene (etapeoversigt)?

På nedenstående kort, kan du se de foreløbige placeringer af vejbedene. Projekttegningerne er lavet efter tilmeldingen og danner rammen for udbuddet af projektopgaven. Der kan sse små mindre ændringer.

Tegn_00.01_Oversigtsplan

Tegn 03.01 – E1 Afvandingsplan

Tegn 03.02 – E2 Afvandingsplan

Tegn 03.03 – E3 Afvandingsplan

 

Materiale fra informationsmøde

Der er afholdt informationsmøde dem 26. august. Du kan se præsentationen nedenfor.

Præsentation informationsmøde 26.08.2019

 

Hvad er LAR?

I dag ledes dit regnvand og spildevand i ét rør via en skelbrønd ud til fælleskloakken. Med LAR afledes regnvandet ud i haven, og tagrenderne frakobles kloakken. Regnvandet ledes i stedet til særlige bede eller faskiner.

Du skal selv finansiere, anlægge og vedligeholde bede, faskiner mm. Til gengæld op til 40 % af dit tilslutningsbidrag retur.

Der findes mange forskellige løsninger: Bede, render og faskiner.
Du kan finde inspiration og video, der viser nedsivningstest på: her.

Hvor meget af tilslutningsafgiften kan jeg få tilbage?

De husejere der ønsker det kan udtræde af kloakforsyningen med regnvand, kan få op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. I 2019 priser er det 25.803,50 kr. inkl. moms pr. boligenhed. Hvis det samlede befæstede areal, der ønskes nedsivet, er under 250 m2, skal der ikke indsendes ansøgning til kommunen. Hvis det overstiger 250 m2,skal der indsendes særskilt ansøgning til kommunen, som skal behandle ansøgningen. Arbejdet kan først påbegyndes, hvis og når kommunen meddeler tilladelse hertil.

For at få 40 % af bidrag tilbage kræver det, at alt tag- og overfladevand frakobles vores system og håndteres på egen grund.

Ved ansøgning om delvis udtræden af kloakforsyningen kræver vi, at det er mindst 50 % af regnvandet håndteres på egen grund. Ved delvis udtræden kan man få en forholdsmæssig del af tilslutningsbidraget tilbage. Hvis man f.eks. afkobler 70 % af ejendommens tag- og belægningsflader, kan man få 70 % af tilslutningsbidraget tilbage.

Hvis der ansøges om udtrædelse af kloakforsyningen med mindre end 50 % af det samlede befæstede areal, kan man ikke få tilbagebetalt noget.

Er der særlige krav til erhverv?

For erhverv tilbagebetales maksimalt 40 % af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende i forhold til befæstelsesgraden. Det kan f.eks. være store grunde med en lille bebyggelsesprocent, hvor Arwos i hver enkelt tilfælde vil foretages en konkret vurdering og beregning på, hvor meget tilbagebetaling den enkelte ejers erhvervsejendom kan opnå.

Hvad må jeg selv lave, hvis jeg laver LAR?

Du (grundejer) må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Du må IKKE selv foretage frakobling fra det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det er dig (grundejeren), der har det fulde ansvar for at anlægget udføres efter gældende regler, og du har også ansvaret for vedligeholdelse af nedsivningsløsningen.

Hvad er kravene til LAR-anlæg?

 • Afstandskrav fra nedsivningsanlægget til:
 • Nærmeste bygning med beboelse /erhverv med kælder mindst 5 m
 • Nærmeste bygning med beboelse / erhverv uden kælder mindst 2 m
 • Nærmeste bygning uden beboelse /erhverv med / uden kælder mindst 2 m
 • Nærmeste skel til nabo eller vejskel mindst 2 m

Figuren beskriver afstandskrav ved etablering af faskiner

Jeg nedsiver allerede …

Der kan også ansøges om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for ejere, som i forvejen nedsiver regnvand på egen grund. For at få penge tilbage skal en autoriseret kloakmester kontrollere at vand fra alle tagnedløb ikke løber i kloaksystemet. Dette skal gøres ved at han hælder vand i tagrenderne og kontrollere at det ikke kommer i skelbrønden.

For overfladevand fra belægninger og indkørsler skal kontrolleres om det kan løbe i kloaksystemet eller overfladisk ud på vejen.

Hvad sker der for os, som bor i vandværkets beskyttelsesområde?

Husejere, som er bosat i vandværkets beskyttelsesområde, har ikke fået tilbuddet om LAR. Det skyldes, at der ikke må nedsive i områder, hvor vandværkerne har boringer. Områderne er udpeget af det daværende Sønderjylland Amt med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven.

Arwos har derfor besluttet, at husejerne i området i stedet skal separeres på traditionel vis.

Ejendomme i beskyttelsesområdet er altså ligestillede med de ejendomme i Kliplev, der senest i 2014 blev kloaksepareret på traditionel vis.

Arwos har valgt kloakseparering som en løsning, fordi essensen i LAR-projektet i Kliplev er at få vandmængder ud af kloakken. Her er separering den eneste løsning.

Bor du i området, skal du i stedet etablere en regnvandskloak på grunden. Arwos afleder herefter regnvandet uden for beskyttelsesområdet, hvor det nedsives.

Bor du i området, får du ingen penge fra Arwos, som dem der har takket ja til LAR. Det skyldes, at du ikke udtræder af kloakforsyningen med regnvand, som LAR-ejendommene gør. Arwos har altså fortsat en forpligtigelse til at modtage regnvandet fra din grund fra skel.

↑ Til toppen
15. september 2019

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
14:00 - 16:00
Løjt
10:00 - 13:00

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status