Arwos A/S

Grundvandet siver ind i kloakken mod vest

Det regner meget i disse år. Så meget at grundvandet stiger. I våde dele af året kan grundvandet ligge højere end kloakken flere steder i Aabenraa Kommune. Det udfordrer både private og Arwos.

Det er så selvfølgeligt. At trække ud, gå i bad og vaske tøj.

Men klimaændringer betyder, at det regner mere end tidligere. Især i den vestlige del af Aabenraa Kommune betyder det, at grundvandet stiger.

Faktisk stiger grundvandet så meget, at det trænger ind i kloakken. Og pludselig kan det være et problem at trække ud, gå i bad og skylle ud.

Link: På grundvandsstanden.dk kan du følge den aktuelle grundvandsstand i Bylderup-Bov og St. Jyndevad.

Hvad er indsivning?

Vinterhalvåret er vådere end sommerhalvåret. Det betyder, at grundvandet stiger i jorden.

Men det nye er at vinterhalvårene bliver stadig vådere, hvilket betyder, at grundvandet i dag står højere end f.eks. 30 år siden.

Den højere vandstand betyder, at grundvandet finder vej gennem de mindste sprækker, revner og forskydninger i kloakledninger.

Kloakken i f.eks. Bylderup-Bov er dimensioneret til at håndtere 7.000-8.000 m³ spildevand. I meget våde perioder er der mere end 39.000 m³, som er det kloakken maksimalt kan håndtere. I våde perioder kører pumperne uafbrudt i døgndrift.

De fleste opdager ikke udfordringerne, fordi de med nød og næppe kan skylle ud, vaske tøj osv. Men nogle husstande har oplevet, at det ikke er muligt i meget våde perioder.

Kom tættere på udfordringerne fra Arwos’ og kundernes perspektiv

Klik og se videoerne:

 

Hvor giver grundvandet problemer?

Bylderup-Bov

Bylderup-Bov har i mange år lidt af højt stående grundvand. Udsatte steder kan have grundvandsspejl ca. 0,5 m under jordoverfladen. Der har også været dage, hvor grundvandsspejlet har stået over jordoverfladen. Gennem de seneste år er situationen forværret. Især februar 2020 har være en udfordring, ligesom i det øvrige Danmark.

Flere ejendomme afleder deres omfangsdræn mv. til spildevandsanlægget. Det er ikke formålet med et spildevandsanlæg, som alene er beregnet til afledning af ejendommenes toiletter mv.

I langvarige våde perioder strømmer der så meget grundvand i vores spildevandsanlæg, at ledninger og pumper ikke kan nå at fjerne vandet. Det har den konsekvens at enkelte ejendomme i perioder ikke kan aflede deres toiletvand mv. Og desværre også at Arwos i ekstreme situationer må aflaste anlægget, med udledning af stærkt fortyndet vand til naturen.

Konsekvensen af ikke at aflaste vores anlæg er, at ejendomme vil kunne få kælderoversvømmelser og/eller ikke vil kunne benytte toiletterne i perioder.

Det er især omkring Gravløkke (nord for banelegemet) og Åløkke vi har udfordringer med meget uvedkommende vand i spildevandsanlægget.

Vi holder løbende øje med grundvandsspejlet i Bylderup-Bov i 3 pejleboringer, ved Engvej, Bylderup Kirkevej og Sottrupvej.

Rens

I Rens har vi samme udfordringer som i Bylderup-Bov.

Her er det især omkring Rens Damager & Rens Sønderåvej der er udfordringer.

I Rens har vi kendskab til flere ejendomme, som afleder rigtig meget uvedkommende vand til vores spildevandsanlæg. Vi har ikke pejleboringer i Rens, men holder også her øje med uvedkommende vand via vores pumpeanlæg.

Hvordan arbejder vi på en løsning?

Opdateret i januar 2024

Det er vigtigt at forstå, at Arwos har ansvar for driften af kloakken – ikke dræning af opstigende grundvand i et helt område. Som vandselskab må vi ikke bruge ressourcer på at imødegå dræn-/uvedkommende vand ledt til til vores systemer.

Derfor er vi alene optaget af at opretholde en drift af kloakken.

På den korte bane

  • Fra 2012 til 2018 har Arwos brugt 7,7 mio. kr. på at tætne udsatte ledninger og brønde i Bylderup-Bov. Men vand er en utaknemmelig fjende. Det finder nye veje f.eks. gennem utætte private stikledninger.
  • I 2020 blev der nedsat en styre-/arbejdsgruppe mellem Arwos og Aabenraa Kommune. Gruppen har til opgave at arbejde med både kortsigtede og langsigtede løsninger.
  • Frem til 2021 har vi hidtil “løst problemet” ved at udlede overskydende fortyndet spildevand i åløb via nogle filtercontainere. Filtercontainere er en grovrist, hvor papir mm. sis fra, inden vandet udledes. Det udledte vand er ikke mere forurenet end spildevand som er renset i vores renseanlæg og udledes herfra – men der er uønskede stofmængder i vandet, f.eks. fosfor og kvælstof. Fra efteråret 2021 bad Kommunen os finde en anden løsning. Filtercontainere overholder nemlig ikke miljøkravene.
  • Den nye midlertidig løsning (forventeligt frem til foråret 2026) er, at Arwos kører eventuelt overskydende spildevand væk i tankvogne i de meget våde perioder, hvor spildevandsanlægget ikke kan følge med. I januar 2024 var kapaciteten på vores renseanlæg dog opbrugt, hvorfor vi ikke kunne køre vandet nogle steder hen. I dette tilfælde måtte vi opgive at gøre noget ekstraordinært – ud over at pumpe vandet væk det bedste vi kunne.

På den lange bane

  • I 2024 har Aabenraa Kommune igangsat arbejdet med en risikostyringsplan for opstigende grundvand.
  • Derudover er der et EUREG-projekt i gang, hvor Region Syddanmark m.fl. forsøger at få overblik på muligheder for opmagasinering af overflade-/grundvand opstrøms Bylderup-Bov – med henblik på at kunne nedbringe grundvandsspejlet i landsbyen. Disse undersøgelser vil strække sig hen til 2025, men arbejdet er uden konkrete løsningstiltag. Arwos bidrager til projektet.

Forbrugerne har også et ansvar

Punkterne ovenfor beskriver, hvordan Arwos og Aabenraa Kommune arbejder med udfordringen.

Bor du i et af de udsatte områder, er det muligt, at du på sigt også inddrages. Som beskrevet finder vandet nemlig nye veje i takt med, at vi tætner kloakken. En af de veje er de private stikledninger. Utætte private kloakledninger er derfor også en del af problemet.

Det ligger udenfor Arwos opgaver at håndtere grundvand eller dræne områder.

Hvordan det skal håndteres, indgår også som en del af løsningen. Vi kommer til at informere jer i takt med, at vi kender mere til den fremtidige permanente løsning.

Har du spørgsmål

Kontakt:

Finn Reese,
Afdelingsleder for udviklingsafdelingen

fre@arwos.dk

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser