banner din kloak Kliplev

Kloakering af Bjolderup

Ifølge Aabenraa Kommune spildevandsplan 2014 – 2017 skal Bjolderup kloakeres i planperioden.

Der er i alt 12 ejendomme, som skal spildevandskloakeres i 2017. Spildevandet fra Bjolderup samles med et nyt kloaksystem i en hovedpumpestation i sydlige vejrabat ved Bjolderupvej 67. Spildevandet skal via trykledning overpumpes til Bolderslev.

Der skal ske grundvandssænkning i en del af Bjolderupvej.

Det tilstræbes at lægge ledningerne langs syd side af Bjolderupvej fra Bjolderupvej 64 – 69 og på nordside fra krydset ved Ravedvej 25 og frem til Perbølvej 5. Det er planen, at der kun udskiftes asfalt i opbrudt areal.

Arwos har i samarbejde med rådgiver Sweco lavet en forundersøgelse, udarbejdet detailprojekt og udbudsmateriale for spildevandskloakering af ejendommene. Entreprenørfirmaet Otto Chrestensen A/S har fået overdraget entreprisen.

Den 26. april 2017 er der sendt informationsmateriale til lodsejerne.

Den 24. april er der foretaget fotoregistrering af de ejendomme der ligger tæt på ledningsarbejdet.

 

Status for entreprenørarbejdet

Entreprenørfirmaet starter gravearbejdet omkring den 10. maj 2017. Arbejdet forventes afsluttet omkring den 20. juli 2017

Hovedpumpestationen sættes omkring den 10. maj, og herefter fortsætter gravearbejdet i Bjolderupvej op til Bjolderupvej 70. I samme ombæring udskifter kommunen lysmasterne af granpæle, og el ledningerne pilles ned og lægges som jordkabel.

 

Tidsplan

Her kan du se entreprenørens tidsplan.

pdf2.208 Tidsplan Bjolderup 

 

Projekttegninger 

Her kan du se projekttegningen. De endelige placeringer af skelbrønde vil blive aftalt med den enkelte lodsejer.

pdfProjekttegning 300 - ver 1.0

 

Kontakt oplysninger: 

Arwos: Projektleder Robin N. Madsen, tlf. 20 13 40 11
Rådgiver Sweco: Projektleder Ole Schacht, tlf. 73 62 88 90
Entreprenør Otto Chrestensen A/S: Projektleder Gunnar Jordt, tlf. 22 16 86 42