banner din kloak Kliplev

Kloakering af Bjolderup

Ifølge Aabenraa Kommune spildevandsplan 2014 – 2017 skal Bjolderup kloakeres i planperioden.

Der er i alt 12 ejendomme, som skal spildevandskloakeres i 2017. Spildevandet fra Bjolderup samles med et nyt kloaksystem i en hovedpumpestation i sydlige vejrabat ved Bjolderupvej 67. Spildevandet skal via trykledning overpumpes til Bolderslev.

Arwos har i samarbejde med rådgiver Sweco lavet en forundersøgelse, udarbejdet detailprojekt og udbudsmateriale for spildevandskloakering af ejendommene. Entreprenørfirmaet Otto Chrestensen A/S har fået overdraget entreprisen.

Færdiggørelsesarbejder

Der skal etableres en 63 mm trykledning fra Bjolderup til Bolderslev hvor ledningen tilsluttes eksisterende pumpestation ved Bjolderupvej
31. Ledningen lægges i vejrabat.

Der etableres en pumpestation ved præsteboligen og ved toiletbygningen nord for kirken. I Bjolderup udskifter Kommunen lysmasterne af granpæle, og el ledningerne pilles ned og lægges som jordkabel.

Arbejdet forventes afsluttet sidst i august 2017

 

Tidsplan

Her kan du se entreprenørens tidsplan.

pdf2.208 Tidsplan Bjolderup 

 

Projekttegninger 

Her kan du se projekttegningen. De endelige placeringer af skelbrønde vil blive aftalt med den enkelte lodsejer.

pdfProjekttegning 300 - ver 1.0

 

Kontakt oplysninger: 

Arwos: Projektleder Robin N. Madsen, tlf. 20 13 40 11
Rådgiver Sweco: Projektleder Ole Schacht, tlf. 73 62 88 90
Entreprenør Otto Chrestensen A/S: Projektleder Gunnar Jordt, tlf. 22 16 86 42