banner din kloak Fogderup2

Kloakering af Fogderup

Ifølge Aabenraa Kommune spildevandsplan 2014 – 2017 skal Fogderup kloakeres i planperioden.

Der er i alt 32 ejendomme, som skal spildevandskloakeres i 2017. Der skal sættes en hovedpumpestation i markareal syd for Egebjergvej 29. Spildevandet skal via trykledning overpumpes til Klovtoft.

Der skal ske grundvandssænkning i en del af Egebjergvej og Fogderup Bygade.

Hvor ledninger lægges, bliver al asfalt i hele vejens bredde udskiftet.

Arwos har i samarbejde med rådgiver Sweco foretaget forundersøgelse, udarbejdet detailprojekt og udbudsmateriale for spildevandskloakering af ejendommene.

Der har været afholdt licitation med fire bydende. Drengsted Entreprenørfirma A/S var billigst og de har fået overdraget entreprisen.

Den 22. marts 2017 har der været afholdt informationsmøde med lodsejerne på hotel Kløver Es i Hellevad.

Den 27. – 29. marts er der foretaget fotoregistrering af de ejendomme der ligger tæt på ledningsarbejdet.

 

Status for entreprenørarbejdet pr. 6. juli 2017 

Gravearbejdet er startet den 14. marts. Entreprenørfirmaet mangler nu kun at etablere spildevandsledning i Spaniensvej. Gravearbejdet her startes op i uge 28. Når dette er færdig gøres klar til asfalt som forventes lagt i uge 32.

Der mangler der at blive lagt trykledning i rabat på Fogderupvej frem til Fogderup Nørremark hvortil trykledningen er lagt fra Klovtoft.

Lægning af trykledninger til Fogderupvej 19 og 28 og sætning af villapumpe-
stationer mangler.

Arbejdet forventes afsluttet sidst i august 2017.  

 

Tidsplan

Her kan du se entreprenørens tidsplan

Fogderup Tidsplan 1

 

Projekttegninger

Her kan du se projekttegningerne.

pdfKloakplan Tegning 300 
pdfSituationsplan P557 Tegning 800

De endelige placeringer af skelbrønde vil blive aftalt med den enkelte lodsejer.

 

Kontakt oplysninger:

Arwos:
Projektleder Robin N. Madsen, tlf. 20 13 40 11

Rådgiver Sweco:
Projektleder Ole Schacht, tlf. 73 62 88 90

Entreprenør:
Drengsted Entreprenørfirma A/S: Projektleder Henning Schmidt, tlf. 24 25 39 02