banner din kloak Fogderup2

Kloakering af Fogderup

Ifølge Aabenraa Kommune spildevandsplan 2014 – 2017 skal Fogderup kloakeres i planperioden.

Der er i alt 32 ejendomme, som skal spildevandskloakeres i 2017. Der skal sættes en hovedpumpestation i markareal syd for Egebjergvej 29. Spildevandet skal via trykledning overpumpes til Klovtoft.

Der skal ske grundvandssænkning i en del af Egebjergvej og Fogderup Bygade.

Hvor ledninger lægges, bliver al asfalt i hele vejens bredde udskiftet.

Arwos har i samarbejde med rådgiver Sweco foretaget forundersøgelse, udarbejdet detailprojekt og udbudsmateriale for spildevandskloakering af ejendommene.

Der har været afholdt licitation med fire bydende. Drengsted Entreprenørfirma A/S var billigst og de har fået overdraget entreprisen.

Den 22. marts 2017 har der været afholdt informationsmøde med lodsejerne på hotel Kløver Es i Hellevad.

Den 27. – 29. marts er der foretaget fotoregistrering af de ejendomme der ligger tæt på ledningsarbejdet.

 

Status for entreprenørarbejdet pr. 1. maj 2017 

Gravearbejdet er startet den 14. marts. Entreprenørfirmaet er nu færdig med gravearbejdet på Egebjergvej. Spildevandsledningen over markareal tilhørende Egebjergvej 25 er lagt frem til Egebjergvej 23 og spildevandsledningen over markareal tilhørende Egebjergvej 31 frem til Fogderup Engvej 2 er lagt.

Hovedpumpestationen er sat og der er retableret med stabilgrus på pladsen.

Trykledningen fra Klovtoft til Fogderupvej er næsten gravet i.

Gravearbejdet i Fogderup Bygade er påbegyndt den 1. maj 2017. Fogderup Bygade vil være spærret for gennemkørsel frem til omkring den 10. juni 2017. 

Den 28. april er der opsat vibrationsmåler på Fogderup Bygade 1. Den flyttes til Fogderup Bygade 14 når gravearbejdet er et stykke forbi Fogderup Bygade 1.
Samtidig opsættes en måler ved Fogderup Bygade 18. Disse 3 ejendomme ligger meget tæt på vejen og målerne sættes op så vi kan følge med i om der sker påvirkninger af sokler
og murværk som følge af grundvandssænkning og vibrationer med komprimeringsgrej.

 

 

 

Tidsplan

Her kan du se entreprenørens tidsplan

Fogderup Tidsplan 1

 

Projekttegninger

Her kan du se projekttegningerne.

pdfKloakplan Tegning 300 
pdfSituationsplan P557 Tegning 800

De endelige placeringer af skelbrønde vil blive aftalt med den enkelte lodsejer.

 

Kontakt oplysninger:

Arwos:
Projektleder Robin N. Madsen, tlf. 20 13 40 11

Rådgiver Sweco:
Projektleder Ole Schacht, tlf. 73 62 88 90

Entreprenør:
Drengsted Entreprenørfirma A/S: Projektleder Henning Schmidt, tlf. 24 25 39 02