banner din kloakfornyelse Nygade

Kloakfornyelse i Nygadekvarteret

Arwos begynder i august 2017 på at forny kloaksystemet i et område, som består af Lavgade, Højgade, Svinget, Klinkbjerg, Nygade, Wollesgyde og Borgmester Finks Gade.

Aabenraa Kommune har ønsket at forny belægningerne i området. Da det eksisterende kloaksystem i området er nedslidt, ønsker Arwos at forny dette inden der etableres nye belægninger. Der vil i nogle områder samtidig ske en fornyelse af fjernvarmeledninger og vandforsyningsledninger. På den måde håber vi at minimere antallet af gange, hvor der skal graves i området.

Projektet omfatter de offentlige kloakledninger, som er beliggende i offentlige arealer. I de tilfælde hvor de offentlige kloakledninger er beliggende over private matrikler, er grundejerne allerede blevet kontaktet. Projektet kræver ikke ændringer af Deres/dit private kloaksystem.

Arwos er også i gang med kloakfornyelse i den nordlige bydel ved Borgmester Finks Gade, læs mere her ...

 

Trafikale forhold

Arbejdets udførelse vil medføre gener, men vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til beboernes adgang til og fra ejendommene og den almindelige afvikling af trafikken. Til eksempel vil retableringen af belægningerne blive udført løbende, således at de enkelte veje færdiggøres løbende.

Mens anlægsarbejderne udføres, vil der blive opsat afspærring og anvist omkørsel. Omfanget af afspærring og omkørsel vil løbende ændres i takt med anlægsarbejdernes udførelse. Planerne for afspærring og omkørsel vil være godkendt af Aabenraa Kommune som vejmyndighed og Færdselspolitiet. Brand og Redning Sønderjylland, ambulancetjenesterne, hjemmeplejen og postomdelingen vil ligeledes være orienteret om planerne.

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, vil sørge for, at der under anlægsarbejdets udførelse afhentes affald på samme dage som sædvanligt.

Når vejene er afspærrede, vil entreprenøren sørge for, at affaldsbeholdere fra de enkelte ejendomme køres frem til et centralt opsamlingssted. De tømte affaldsbeholdere vil på samme måde blive kørt tilbage til de enkelte ejendomme. Arwos sender senere et brev med flere oplysninger om indsamling af dagrenovation og genbrugsaffald.

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt udført i perioden fra august 2017 – april 2018. Projektet udføres i et partnerskab mellem Arwos, det rådgivende ingeniørfirma
Rambøll og entreprenørfirmaet Arkil.

Yderligere oplysninger

Er der spørgsmål, er I/du altid velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Arwos: Christoffer Hansen, tlf.: 24 98 99 52 eller pr. e-mail clh@arwos.dk