banner din kloakfornyelse Nygade

Kloakfornyelse i Nygadekvarteret

Arwos begynder i august 2017 på at forny kloaksystemet i et område, som består af Lavgade, Højgade, Svinget, Klinkbjerg, Nygade, Wollesgyde og Borgmester Finks Gade.

Aabenraa Kommune har ønsket at forny belægningerne i området. Da det eksisterende kloaksystem i området er nedslidt, ønsker Arwos at forny dette inden der etableres nye belægninger. Der vil i nogle områder samtidig ske en fornyelse af fjernvarmeledninger og vandforsyningsledninger. På den måde håber vi at minimere antallet af gange, hvor der skal graves i området.

Projektet omfatter de offentlige kloakledninger, som er beliggende i offentlige arealer. I de tilfælde hvor de offentlige kloakledninger er beliggende over private matrikler, er grundejerne allerede blevet kontaktet. Projektet kræver ikke ændringer af Deres/dit private kloaksystem. 

Trafikale forhold

Arbejdets udførelse vil medføre gener, men vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til beboernes adgang til og fra ejendommene og den almindelige afvikling af trafikken. Til eksempel vil retableringen af belægningerne blive udført løbende, således at de enkelte veje færdiggøres løbende.

For nærmere info se tidsplanen nedenfor.

Mens anlægsarbejderne udføres, vil der blive opsat afspærring og anvist omkørsel. Omfanget af afspærring og omkørsel vil løbende ændres i takt med anlægsarbejdernes udførelse. Planerne for afspærring og omkørsel vil være godkendt af Aabenraa Kommune som vejmyndighed og Færdselspolitiet. Brand og Redning Sønderjylland, ambulancetjenesterne, hjemmeplejen og postomdelingen vil ligeledes være orienteret om planerne.

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, vil sørge for, at der under anlægsarbejdets udførelse afhentes affald på samme dage som sædvanligt.

Når vejene er afspærrede, vil entreprenøren sørge for, at affaldsbeholdere fra de enkelte ejendomme køres frem til et centralt opsamlingssted. De tømte affaldsbeholdere vil på samme måde blive kørt tilbage til de enkelte ejendomme. Arwos sender senere et brev med flere oplysninger om indsamling af dagrenovation og genbrugsaffald.

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt udført i perioden fra august 2017 – juni 2018. Projektet udføres i et partnerskab mellem Arwos, det rådgivende ingeniørfirma Rambøll og entreprenørfirmaet Arkil.

  • Borgmester Finks Gade (fra Jernbanegade – Klinkbjerg): Vejen er asfalteret og genåbnet for trafik ved indkørsel fra Jernbanegade. Vejen er spærret fra Klinkbjerg. Fortove genetableres i ugerne 19 og 20.
  • Klinkbjerg (fra Borgmester Finks Gade – Wollesgyde) Afspærret periodevis fra uge 19 til uge 21, hvor der udføres kloakarbejde, vandledningsarbejde og fjernvarmearbejder. Kloakledningerne er etableret ved styret underboring, dvs. uden opgravning. Der skal i perioden fra uge 19 til uge 21 laves opgravninger, hvor stikledningerne tilsluttes de nye hovedledninger. I perioden fra uge 24 til uge 26 laves vandlednings- og fjernvarmearbejder, samt retablering af belægninger.
  • Lavgade (fra Svinget – Persillegade): Vejen er genåbnet for trafik. Der etableres nye fortove i perioden frem til uge 25.
  • Klinkbjerg (fra Lavgade – Borgmester Finks Gade): Afspærret i perioden fra uge 19 til uge 26, dog med begrænset mulighed for ærindekørsel for beboere: Kloakarbejderne forventes udført fra uge 18 til uge 24. Fornyelsen af vandledningerne udføres i samme perioden fra uge 18 til uge 24. Retablering af kantsten udføres løbende og forventes færdig i uge 25. Asfaltarbejderne forventes udført i uge 27. Retablering af fortove forventes udført fra uge 25 til uge 27.
  • Nygade (fra Wollesgyde – stien mod Højgade): Afspærret i perioden fra uge 21 til uge 27, dog med begrænset mulighed for ærindekørsel for beboere: Kloakarbejderne forventes udført i perioden fra uge 21 til uge 26. Retablering af kantsten, fortove mv. forventes færdige i uge 27. Asfaltarbejderne forventes udført i uge 27.

Bemærk:
De anførte tidspunkter for vejafspærringer er planlagte og kan ændre sig, hvis der opstår uventede komplikationer i forbindelse med anlægsarbejdet. Fjernvarmen anlægger, bl.a. i Nygade, Klinkbjerg og Borgmester Finks Gade, også nye rør i perioden, hvilket kan påvirke tidsplanen. Omkørsel i forbindelse med vejafspærringerne vil blive skiltet.

Yderligere oplysninger

Er der spørgsmål, er I/du altid velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Arwos: Christoffer Hansen, tlf.: 24 98 99 52 eller pr. e-mail clh@arwos.dk