banner din kloakfornyelse Nygade

Kloakfornyelse i Nygadekvarteret

Arwos begynder i august 2017 på at forny kloaksystemet i et område, som består af Lavgade, Højgade, Svinget, Klinkbjerg, Nygade, Wollesgyde og Borgmester Finks Gade.

Aabenraa Kommune har ønsket at forny belægningerne i området. Da det eksisterende kloaksystem i området er nedslidt, ønsker Arwos at forny dette inden der etableres nye belægninger. Der vil i nogle områder samtidig ske en fornyelse af fjernvarmeledninger og vandforsyningsledninger. På den måde håber vi at minimere antallet af gange, hvor der skal graves i området.

Projektet omfatter de offentlige kloakledninger, som er beliggende i offentlige arealer. I de tilfælde hvor de offentlige kloakledninger er beliggende over private matrikler, er grundejerne allerede blevet kontaktet. Projektet kræver ikke ændringer af Deres/dit private kloaksystem. 

Trafikale forhold

Arbejdets udførelse vil medføre gener, men vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til beboernes adgang til og fra ejendommene og den almindelige afvikling af trafikken. Til eksempel vil retableringen af belægningerne blive udført løbende, således at de enkelte veje færdiggøres løbende.

For nærmere info se tidsplanen nedenfor.

Mens anlægsarbejderne udføres, vil der blive opsat afspærring og anvist omkørsel. Omfanget af afspærring og omkørsel vil løbende ændres i takt med anlægsarbejdernes udførelse. Planerne for afspærring og omkørsel vil være godkendt af Aabenraa Kommune som vejmyndighed og Færdselspolitiet. Brand og Redning Sønderjylland, ambulancetjenesterne, hjemmeplejen og postomdelingen vil ligeledes være orienteret om planerne.

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, vil sørge for, at der under anlægsarbejdets udførelse afhentes affald på samme dage som sædvanligt.

Når vejene er afspærrede, vil entreprenøren sørge for, at affaldsbeholdere fra de enkelte ejendomme køres frem til et centralt opsamlingssted. De tømte affaldsbeholdere vil på samme måde blive kørt tilbage til de enkelte ejendomme. Arwos sender senere et brev med flere oplysninger om indsamling af dagrenovation og genbrugsaffald.

Tidsplan

midtby-anlæg2
Anlægsarbejdet er planlagt udført i perioden fra august 2017 – juni 2018. Projektet udføres i et partnerskab mellem Arwos, det rådgivende ingeniørfirma Rambøll og entreprenørfirmaet Arkil.

  • Jernbanegade (fra Løgumklostervej – Borgmester Finks Gade): Delvis afspærret frem til uge 13, der er dog adgang til bl.a. Posthuset fra Løgumklostervej: Kloakarbejderne er færdige i uge 9. Retablering af kantsten, fortove mv. forventes færdige i uge 11. Asfaltarbejderne forventes udført i uge 12 eller 13.
  • Borgmester Finks Gade (fra Jernbanegade – Klinkbjerg): Afspærret frem til uge 15, dog med begrænset mulighed for ærindekørsel for beboere: Kloakarbejderne forventes færdige i uge 13. Retablering af kantsten udføres løbende fra uge 12 og forventes færdiggjort i uge 14. Asfaltarbejderne forventes udført i uge 15. Retablering af fortove forventes udført i perioden fra uge 15 til uge 20.
  • Klinkbjerg (fra Borgmester Finks Gade – Wollesgyde) Afspærret i ugerne 16 – 18. Kloakledningerne er etableret ved styret underboring, dvs. uden opgravning. Der skal i perioden fra uge 16 til uge 18 laves enkelte opgravninger, hvor stikledningerne tilsluttes de nye hovedledninger.
  • Lavgade (fra Svinget – Persillegade): Afspærret frem til uge 13, dog med begrænset mulighed for ærindekørsel for beboere: Kloakarbejderne er færdige i uge 10. Retablering af kantsten forventes færdig i uge 11. Asfaltarbejderne forventes udført i uge 12 eller 13. Retablering af fortove udføres i perioden fra uge 12 til uge 18.
  • Klinkbjerg (fra Lavgade – Borgmester Finks Gade): Afspærret i perioden fra uge 16 til uge 22, dog med begrænset mulighed for ærindekørsel for beboere: Kloakarbejderne forventes udført fra uge 16 til uge 20. Fornyelsen af vandledningerne udføres i samme perioden fra uge 16 til uge 20. Retablering af kantsten udføres løbende og forventes færdig i uge 21. Asfaltarbejderne forventes udført i uge 22. Retablering af fortove forventes udført fra uge 22 til uge 24.
  • Nygade (fra Wollesgyde – stien mod Højgade): Afspærret i perioden fra uge 19 til uge 24, dog med begrænset mulighed for ærindekørsel for beboere: Kloakarbejderne forventes udført i perioden fra uge 19 til uge 23. Retablering af kantsten, fortove mv. forventes færdige i uge 24. Asfaltarbejderne forventes udført i uge 24.

Bemærk:
De anførte tidspunkter for vejafspærringer er planlagte og kan ændre sig, hvis der opstår uventede komplikationer i forbindelse med anlægsarbejdet. Fjernvarmen anlægger, bl.a. i Nygade, Klinkbjerg og Borgmester Finks Gade, også nye rør i perioden, hvilket kan påvirke tidsplanen. Omkørsel i forbindelse med vejafspærringerne vil blive skiltet.

Yderligere oplysninger

Er der spørgsmål, er I/du altid velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Arwos: Christoffer Hansen, tlf.: 24 98 99 52 eller pr. e-mail clh@arwos.dk