banner din kloakfornyelse Nygade

Kloakfornyelse i Nygadekvarteret

Arwos begyndte i august 2017 på at forny kloaksystemet i et område, som består af Lavgade, Højgade, Svinget, Klinkbjerg, Nygade, Wollesgyde og Borgmester Finks Gade.

Aabenraa Kommune har ønsket at forny belægningerne nogle steder i området. Da det eksisterende kloaksystem i området er nedslidt, ønsker Arwos at forny dette inden der etableres nye belægninger. Der vil i nogle områder samtidig ske en fornyelse af fjernvarmeledninger og vandforsyningsledninger. På den måde håber vi at minimere antallet af gange, hvor der skal graves i området.

Projektet omfatter de offentlige kloakledninger, som er beliggende i offentlige arealer. I de tilfælde hvor de offentlige kloakledninger er beliggende over private matrikler, er grundejerne allerede blevet kontaktet. Projektet kræver ikke ændringer af Deres/dit private kloaksystem. 

Trafikale forhold

Arbejdets udførelse vil medføre gener, men vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til beboernes adgang til og fra ejendommene og den almindelige afvikling af trafikken. Til eksempel vil retableringen af belægningerne blive udført løbende, således at de enkelte veje færdiggøres løbende.

For nærmere info se tidsplanen nedenfor.

Mens anlægsarbejderne udføres, vil der blive opsat afspærring og anvist omkørsel. Omfanget af afspærring og omkørsel vil løbende ændres i takt med anlægsarbejdernes udførelse. Planerne for afspærring og omkørsel vil være godkendt af Aabenraa Kommune som vejmyndighed og Færdselspolitiet. Brand og Redning Sønderjylland, ambulancetjenesterne, hjemmeplejen og postomdelingen vil ligeledes være orienteret om planerne.

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, vil sørge for, at der under anlægsarbejdets udførelse afhentes affald på samme dage som sædvanligt.

Når vejene er afspærrede, vil entreprenøren sørge for, at affaldsbeholdere fra de enkelte ejendomme køres frem til et centralt opsamlingssted. De tømte affaldsbeholdere vil på samme måde blive kørt tilbage til de enkelte ejendomme. Arwos sender senere et brev med flere oplysninger om indsamling af dagrenovation og genbrugsaffald.

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt udført i perioden fra august 2017 – september 2018. Projektet udføres i et partnerskab mellem Arwos, det rådgivende ingeniørfirma Rambøll og entreprenørfirmaet Arkil.

  • Nygade (fra Wollesgyde til Nygade 34/35): Afspærret i perioden fra uge 32 til uge 42, dog med begrænset mulighed for ærindekørsel for beboerne. Kloakarbejde udføres på strækningen fra nord mod syd. Der etableres i samme perioden nye fjernvarmeledninger. Der afsluttes med ny asfaltbelægning i uge 41.
    På Nygade (fra Wollesgyde til Nygade 34/35) vil der blive udført belægningsarbejder i fortorve i perioden efter uge 42.
  • Klinkbjerg (fra Borgmester Finks Gade – Wollesgyde): Afspærret i perioden frem til uge 27. Der udføres kloakarbejder i uge 26. I uge 27 afsluttes med en midlertidig asfaltbelægning og vejen genåbnes for trafik. I en kortere periode mellem uge 32 og 40 retableres fortove og kantsten, hvorefter der afsluttes med en ny asfaltbelægning i uge 41 (samtidig med asfaltering af Nygade).
  • Klinkbjerg (fra Lavgade – Borgmester Finks Gade): Afspærret i perioden frem til uge 27. Arbejderne med kloak-, vand- og fjernvarmeledninger er afsluttede. Der genetableres kantsten frem til uge 27, hvor der afsluttes med ny asfaltbelægning. Fortovsbelægningerne vil blive retableret i ugerne 33 – 37.
  • Borgmester Finks Gade (fra Jernbanegade – Klinkbjerg): Vejen er asfalteret og genåbnet for trafik ved indkørsel fra Jernbanegade. Vejen er spærret ved Klinkbjerg indtil uge 27.
  • Lavgade (fra Svinget – Persillegade): Vejen er genåbnet for trafik. Der etableres for Aabenraa Kommunenye fortove i perioden frem til uge 37. 

Bemærk:
De anførte tidspunkter for vejafspærringer er planlagte og kan ændre sig, hvis der opstår uventede komplikationer i forbindelse med anlægsarbejdet. Fjernvarmen anlægger, bl.a. i Nygade, Klinkbjerg og Borgmester Finks Gade, også nye rør i perioden, hvilket kan påvirke tidsplanen. Omkørsel i forbindelse med vejafspærringerne vil blive skiltet.

Yderligere oplysninger

Er der spørgsmål, er I/du altid velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Arwos: Christoffer Hansen, tlf.: 24 98 99 52 eller pr. e-mail clh@arwos.dk