banner din kloak LAR Kliplev

LAR eller separering i Kliplev

Klimaet har forandret sig. De stadig større regnskyl belaster kloakken, så den oftere løber over. Det opdager du næppe. Overløbene er nemlig kontrollerede, og sker i brønde med udløb til Bjerndrup Mølleå. Men overløbene er blevet flere, og det er uholdbart for miljøet. Derfor er store dele af Kliplev i dag kloaksepareret, så regnvandet ikke belaster spildevandskloakken.

I forlængelse heraf vedtog Aabenraa Kommune i 2014, at man ville kloakseparere de resterende 225 ejendomme i Kliplev midtby inden udgangen af 2017.

Det er Arwos som skal gennemføre den separering. Men siden den beslutning er vi blevet klogere på alternative løsninger til byer som Kliplev, der ligger på sandjord. Der er netop vedtaget en ny spildevandsplan, og det er med den i hånden, at vi har mulighed for at tilbyde jer en alternativ løsning: Lokal afledning af regnvand (LAR).

Derfor skal du seneste den 1. april vælge mellem en traditionel kloakseparering eller LAR.

Nedenfor finder du svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os:

Få svar på dine spørgsmål?
Den 23. januar kl 19.00 inviteresalle involverede til informationsmøde i Kliplev Hallen. Hør mere om projektet og få inspiration til løsningen hjemme hos dig.

Du er også velkommen til at kontakte os:

  • Finn Reese, teamleder, Udviklingsafdelingen, fre@arwos.dk
  • Theis Kylling Hommeltoft, formidlingskonsulent, thh@arwos.dk

Hvad er LAR?

I dag ledes dit regnvand og spildevand i ét rør via en skelbrønd ud til fælleskloakken. Hvis du afleder regnvandet i haven frakobles tagrenderne kloakken. Regnvandet ledes i stedet til særlige bede eller faskiner.

Du skal selv finansiere, anlægge og vedligeholde bede, faskiner mm. Til gengæld op til 40 % af dit tilslutningsbidrag retur.

Der findes mange forskellige løsninger: Bede, render og faskiner.
Du kan finde inspiration og video, der viser nedsivningstest på: www.arwos.dk/brug-regnvandet

kloak ansvar LAR 2019

Hvad er kloakseparering?

I dag ledes dit regnvand og spildevand i ét rør via en skelbrønd ud til den offentlige kloak.

Ved kloakseparering etablerer Arwos et nyt spildevandsstik i vejen og etablerer et nyt spildevandsstik med skelbrønd til din ejendom. Du skal så sørge for at separere regn- og spidlevand på egen grund. Spildevand skal ledes til ny skelbrønd og regnvand ledes til eksisterende skelbrønd. Regnvandet ledes herfra videre til nyt regnvandsbssin, der etableres nord for Kliplev.

OBS: Hvis et flertal går ind for LAR, men du fortsat ikke ønsker det, skal du fortsat kloakseparere omkring dit hus. Regnvandet vil fra skel blive ledt til det nærliggende vejbed.

kloak ansvar separat 2017

Hvem er berørt af projektet?

På nedenstående kort, kan du se, hvilket område, der er omfattet af projektet.

Beboere i det rød-grønne område skal vælge mellem LAR og separering. Det er med undtagelse af dem, som bor i den røde cirkel. De bor tæt på vandværket om dermed omfattet af vandbeskyttelseszonen. Det betyder, at de ikke må nedsive på egen grund.

pdfLAR Kliplev

Hvor meget af tilslutningsbidraget kan jeg få tilbage?

De husejere der ønsker det kan udtræde af kloakforsyningen med regnvand, kan få op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. I 2018 priser er det 24.890,50 kr. inkl. moms pr. boligenhed. Hvis det samlede befæstede areal, der ønskes nedsivet, er under 250 m2, skal der ikke indsendes ansøgning til kommunen. Hvis det overstiger 250 m2,skal der indsendes særskilt ansøgning til kommunen, som skal behandle ansøgningen. Arbejdet kan først påbegyndes, hvis og når kommunen meddeler tilladelse hertil.

For at få 40 % af bidrag tilbage kræver det, at alt tag- og overfladevand frakobles vores system og håndteres på egen grund.

Ved ansøgning om delvis udtræden af kloakforsyningen kræver vi, at det er mindst 50 % af regnvandet håndteres på egen grund. Ved delvis udtræden kan man få en forholdsmæssig del af tilslutningsbidraget tilbage. Hvis man f.eks. afkobler 70 % af ejendommens tag- og belægningsflader, kan man få 70 % af tilslutningsbidraget tilbage.

Hvis der ansøges om udtrædelse af kloakforsyningen med mindre end 50 % af det samlede befæstede areal, kan man ikke få tilbagebetalt noget.

Er der særlige regler for erhverv?

For erhverv tilbagebetales maksimalt 40 % af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende i forhold til befæstelsesgraden. For den del af befæstelsen der overstiger 60 % er der krav om tilbageholdelse af regnvand sker uden tilbagebetaling.

Arwos vurderer og beregner, hvor meget tilbagebetaling den enkelte erhvervsejendoms ejer kan opnå.

Hvad må jeg selv lave, hvis jeg vælger LAR?

Du (grundejer) må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Du må IKKE selv foretage frakobling fra det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det er dig (grundejeren), der har det fulde ansvar for at anlægget udføres efter gældende regler, og du har også ansvaret for vedligeholdelse af nedsivningsløsningen.

Hvad er kravene til LAR-anlæg?

  • Afstandskrav fra nedsivningsanlægget til:
  • Nærmeste bygning med beboelse /erhverv med kælder mindst 5 m
  • Nærmeste bygning med beboelse / erhverv uden kælder mindst 2 m
  • Nærmeste bygning uden beboelse /erhverv med / uden kælder mindst 2 m
  • Nærmeste skel til nabo eller vejskel mindst 2 m

Jeg nedsiver allerede...

Der kan også ansøges om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for ejere, som i forvejen nedsiver regnvand på egen grund. For at få penge tilbage skal en autoriseret kloakmester kontrollere at vand fra alle tagnedløb ikke løber i kloaksystemet. Dette skal gøres ved at han hælder vand i tagrenderne og kontrollere at det ikke kommer i skelbrønden.

For overfladevand fra belægninger og indkørsler skal kontrolleres om det kan løbe i kloaksystemet eller overfladisk ud på vejen.

Hvornår får jeg penge tilbage?

For det første skal vi have modtaget ansøgningen i udfyldt stand. Ansøgningsblanketten finder du her på siden senest i forbindelse med informationsmødet den 23. januar 2019.

Arwos vurderer og meddeler ejer om ansøgningen kan godkendes. Så kan arbejdet sættes i gang.

Vi skal have en færdigmelding sammen med en tegning fra kloakmesteren. Når vi har modtaget dette og kontrolleret at anlægget overholder afstandskravene udbetales erstatningen. Hvis du selv udfører faskinerne, skal kloakmesteren anføre det i færdigmeldingen.

Hvis du allerede nedsiver tag- og overfladevand på egen grund, skal vi have modtaget erklæring og færdigmelding fra autoriseret kloakmester.

Jeg ønsker ikke at håndtere regnvand på egen grund

Hvis du/i ønsker, at forblive i kloakforsyningen med regnvand er det Arwos, der skal modtage regnvandet. Arwos vil så etablere et regnvandsstik til din/jeres ejendom. Stikket etableres fra et regnbed i vejen til ca. 1 m inden for grundgrænsen.

Kommunen vil så sende påbud til grundejerne om inden for en fastsat frisk, at tilslutte alt tag- og overfladevand til det nye regnvandsstik. Der vil i givet fald ikke kunne betales en del af tilslutningsbidraget tilbage.

Indsendelse af ansøgningsskema

Ønsker du LAR, er det vigtigt, at du/i udfylder ansøgningsskemaet og sender det til Arwos. Dette skal være sket senest den 1. april 2019.

Ansøgningsskemaet vil ligge til gængeligt her på siden – senest i forbindelse med informationsmødet den 23. januar 2019.