banner din kloak Gasvaerksvej2

Rørbassin på Gasværksvej

I perioden 2014 - 2018 gennemfører Arwos klimasikret renovering af vores store regnvandsførende ledninger. Som en integreret del af renoverings-
arbejderne ønskes overløbene fra fælleskloakkerne til Mølleåen og havne-
bassinerne reduceret væsentligt – dette efter ønske fra Aabenraa Byråd, som ønsker badevandskvaliteten på Sønderstrand forbedret med henblik på opnåelse af blåt flag.

I den forbindelse skal der etableres et ca. 190 m langt rørbassin (bestående af 2 stk. parallelle rør med en diameter på 2.000 – 2.500 mm). Bassinet vil få et samlet volumen på ca. 1.900 m3 og vil blive placeret i Gasværksvejs vestside (i det gamle jernbanetracé) på strækningen fra Reberbanen til Kilen. Der etableres endvidere kloakledning fra krydset Reberbanen/Gasværksvej hen til Frydenlunds Bæk, hvor der etableres et nyt overløbsbygværk. Endelig anlægges ny spildevandsledning fra krydset Langevad/Reberbanen ca. 50 m op ad Langevad – denne ledning lægges under anvendelse af styret underboring – der vil således ikke blive udført gravearbejder i Langevad.

Når bassinet er taget i brug kan overløbene fra det eksisterende overløbs-
bygværk placeret på hjørnet af Reberbane og Gasværksvej og Gasværksvej reduceres fra 46 overløb pr. år med et samlet overløbsvolumen på 22.000 m3 til 0,8 gang pr. år med et overløbsvolumen på 1.830 m3. Endvidere vil bassinet give mulighed for at tilbageholde vand fra oplandet til Gasværksvej pumpe-
station og herved give plads til modtagelse af vand stammende fra andre oplandsområder på Stegholt Renseanlæg – bassinet vil således blive af vital betydning for styring af tilstrømningen til renseanlægget og vil dermed få betydning for styringen af kloaksystemet i hele Aabenraa by.

Projektet ønskes udført i perioden marts 2016 – marts 2017 og gennemføres i samarbejde med Arkil og Rambøll. Budgetprisen andrager kr. 19.900.000.

 

Tidsplan for anlægsaktiviteterne 

 • 01.11.2016 – 31.03.2017: Reberbanen er spærrer fra Reberbanen 2 til starten af Svejtsbæk / Frydenlund Bæk. (Reberbanen 27)
 • 20.03.2017 - 21.03.2017: Vil der blive lagt asfalt på Gasværksvej samt Reberbanen.

For alle gadestrækninger vil mulighed for adgang til dele af de berørte gadestrækninger blive opretholdt i videst muligt omfang.

 

Afspærringer

Afspærringer fra den 1. november 2016 til den 31. Marts 2017:

 • Reberbanen 3 til Reberbanen 27. Det betyder, at Reberbanen er spærret for gennemkørsel, men at der fra H P Hanssen Gade er adgang til parkeringspladsen bag Sønderjyllandshallen.
 • Gasværksvej fra krydset Kathale/Gasværksvej til krydset Reberbanen/Gasværksvej.
 • Der vil bliver anlagt nyt fortov fra Gasværksvej til Jørgensgård.

Der opsættes afspærring i området og der vil være skiltet med omkørsel.

 • tilmeld dig sms service
  Tilmeld dig SMS-service
 • bibliotek
  Bibliotek
 • Priser
  Priser