takst foto

Priser 2019

Når du betaler dagrenovations- og genbrugstakster eller for vand og afledning af spildevand, dækker prisen ikke bare dit direkte forbrug. Taksterne dækker også over en lang række andre faktorer som f.eks. statsafgifter, renovering og vedligehold af kloakker og vandledninger, drift af genbrugspladser, genbrugs-
ordninger og meget mere.

I fanerne herunder har vi samlet priserne på de mest benyttede produkter og services.


Der tages forbehold for fejl og løbende tilpasninger

Affald - dagrenovation

Dagrenovation er det husholdningsaffald, der bliver tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og måske til kompost. Hvis ikke du har bestilt andet, tømmer Arwos din skraldespand hver 14. dag og kører affaldet videre til forbrænding, hvor det omdannes til varme og energi. Du betaler efter størrelsen på din beholder.

Pris i kr. inklusiv moms

Dagrenovation

AFFALD - tømning af din skraldespand

Beholder-
størrelse
80 liter 140 liter 180 liter 240 liter 360 liter 660 liter
14 dags
tømning
 731,25  1.137,50  1.543,75  1.950,00  2.925,00  5.362,50

Se mere - mulige tilkøb og fradrag

Tømning
hver uge
         5.850,00 10.725,00
Sommertillæg
tømning hver
uge i ugerne
22-35
 197,50  306,25  415,00  525,00  787,50  1.443,75
Vinterfradrag for Sommer-
huse
uden
tømning
i uge 44-13 
 -310,00
 -481,25
 -653,75
 -825,00
 -1.237,50
 -2.268,75
Gebyr ved ombytning til anden beholderstørrelse  375,00
Gebyr ved ombytning til anden beholderstørrelse
når du selv henter den
75,00
Genbrug

Når du sorterer dit affald, gavner du både din økonomi og vores miljø. Det sorterede affald fra din genbrugsbeholder bliver sorteret og solgt videre til virksomheder, der kan bruge materialerne igen. Derudover dækker genbrugstaksten for private, omkostninger forbundet med driften af genbrugspladserne m.m.:

Genbrugstaksten dækker:

• Tømning af todelt genbrugsbeholder hver 14. dag
• Afhentning af batterier og småelektronik placeret i klar pose oven
   på skraldespand
• Adgang til Arwos genbrugspladser
• Afhentning af grenaffald (mod ekstra betaling)
• Mulighed for aflevering af medicinrester og kanylebokse til apoteker

Pris i kr. inklusiv moms

 

AFFALD - genbrugstakst

Lejlighed eller parcelhus  1.555,00
Lejlighed under 36m2  777,50
Ejendomme med mere end 8 lejligheder (etage)  777,50
Sommerhus  777,50
Kolonihavelod 388,75
Kolonihavelod
uden genbrugsbeholder og
uden mulighed for afhentning af grenaffald
350,00
Grenafhening
(Forudsætter betaling af genbrugstakst)
400,00
Ekstra genbrugsbeholder
(pr. boligenhed 240l)
550,00

 

 

 

Drikkevand

Den pris, du betaler for drikkevandet, dækker udgifterne til beskyttelse, indvinding og behandling af grundvandet samt distribution af drikkevandet fra vandværkerne og videre ud til dig. Derudover dækker prisen også vand- og kvalitetsprøver samt renovering og udbygning af ledningsnet og vandværker. Ligeledes er også den lovpligtige statsafgift samt drikkevandsbidrag inkluderet i prisen.

Pris i kr. inklusiv moms 

NÅR DU ER TILSLUTTET DRIKKEVAND FRA ARWOS

Vandforbrug
til husholdning og erhverv
samt byggevand
 pr. m3  5,00
Statsafgift  pr. m3  7,73
Drikkevandsbidrag til staten pr. m3 0,24
Samlet pr. m3 12,97

Har du egen boring?

Har du egen boring?
- så betaler du kun statsafgift
og drikkevandsbidrag
 Ejendomme
 Beregnet ud fra et
 vandforbrug på
 170 m3 pr. år.
 Sommerhuse
 Beregnet ud fra et
 vandforbrug på
 70 m3 pr. år.
Statsafgift
(opkræves for Aabenraa Kommune)
 1.313,25  540,75
Drikkevandsbidrag
(opkræves for Aabenraa Kommune)
 40,38  16,63

FAST BIDRAG PR. VANDMÅLER

Målerstørrelse  Almindelig måler  Fjernaflæsnings-
 måler
2,5 - 5 m3  1406,25
 1731,25

Se fast bidrag for flere målertyper

6 - 10 m3 måler  1.450,00  1.775,00
11 - 20 m3 måler  2.325,00  2.650,00
25 - 100 m3 måler  5.300,00  5.625,00
Hydrantmåler  6.650,00  
Sprinkleranlæg Ø 63 - 90 mm
- uden måler
 2.091,25  
Sprinkleranlæg Ø 110 mm
- uden måler
 3.132,50  
Sprinkleranlæg Ø 160 mm
- uden måler
 4.173,75
 
Sprinkleranlæg Ø 200 mm
- uden måler
5.220,00
 

TILSLUTNING AF VAND - Se takster

Tilslutning af vand = Tilslutningsbidrag + Stikledningsbidrag
Tilslutningsbidrag ved etablering af stik på grund
Etablering af byggevandstilslutning (erhverv)  Efter regning
Parcelhus og sommerhus  15.358,75
Rækkehuse, andelslejligheder, ejerlejligheder i én etage  14.431,25
Etageboliger (pr. lejlighed)  12.313,75
Kollegiet, ældreboliger og klublejligheder  9.268,75
Énfamiliehuse i landzone
inden for 100 m fra vandforsyningsnettet
 22.641,25
Énfamiliehuse i landzone
uden for 100 m fra vandforsyningsnettet
 Fastsættes af Arwos
For andre forbrugsgrupper end boliger fastsættes tilslutningsafgiften efter et forventet
årsforbrug. Du kan se Arwos´samlede takster nedenfor.
Stikledningsbidrag
Indtil Ø 40 mm  6.117,50
Over Ø 40 mm  Efter regning

GEBYRER i forbindelse med aflæsning af vandmåler m.m.

Vandmåleren aflæses én gang årligt
uanset om du får vand leveret fra Arwos eller et privat vandværk
Rykkergebyr for ikke- rettidig
aflæsning af måler
 125,00
Er aflæsningen ikke modtaget 14 dage efter 1. rykker, fast-
sættes forbruget efter skøn
300,00
Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst af
Arwos
 1.562,50
Målerkontrol på akkrediteret værksted  1.875,00
Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler  1.875,00
Gebyr for lukning af vand  1.250,00
Genåbningsgebyr  1.250,00
Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning mv.  1.562,50

 

 

 

 

Spildevand

Da Arwos håndterer al spildevand i Aabenraa kommune, betaler du aflednings-
bidrag til os – også selvom du får vand fra et privat vandværk. Aflednings-
bidraget dækker alle udgifter til rensning af spildevand og afledning af regn-
vand, herunder drift, vedligehold, renovering og udbygning af vores kloak-
system samt drift af og omfattende kontrol med vores renseanlæg. Prisen omfatter også den lovpligtige statsafgift for spildevand.

Pris i kr. inklusiv moms 

AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL OFFENTLIG KLOAK

Vandafledningsbidrag
for bygninger tilsluttet offentlig
kloak
 pr. m3  53,06
Fast bidrag pr. stikledning    762,50

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE - Se takster

Tømning af bundfældningstanke  800,00
Tillæg pr. m3 ved tankstørrelser over 3 m3  125,00
Ekstra tømning  1.250,00
Ekstra bidrag for manglende tømning, der skyldes, at adgangs-
forholdene ikke har været i orden
 800,00
Løft af dæksel over 25kg
-udføres af entreprenør
125,00
Aflevering af slam på renseanlæg pr. m3  168,75
Statsafgift af spildevand
- lovbundne takster uden moms (opkræves for Aabenraa Kommune)
Mekanisk biologisk anlæg  pr. m3 2,40
Ejendomme med godkendt nedsiv-
ningsanlæg
 pr. m3  0,75
Ejendomme med samletank  pr. m3  2,10
Ejendomme med bundfældningstank  pr. m3  5,70

TILSLUTNING AF AFLØB TIL KLOAK - Se takster

Standardtilslutningsbidrag for 1 boligenhed  64.508,75
Tilslutningsbidrag for 1 boligenhed,
der kun afleder spildevand og ikke regnvand
(60% af standardtilslutningsbidrag)
 38.705,00
Standardtilslutningsbidrag for erhverv
pr. påbegyndt 800 m2 grundareal
 64.508,75

"TRAPPEBETALINGSMODEL" for erhvervsejendomme - se takster

Afledning af spildevand for erhvervsejendomme, der ved lov er tilemeldt
ordningen
Vandforbrug 0 - 500 m3  pr. m3  53,06
Vandforbrug 501 - 20.000 m3  - 20% pr. m3  42,45
Vandforbrug over 20.000 m3  - 60% pr. m3  21,23

GEBYRER i forbindelse med aflæsning af vandmåler m.m.

Vandmåler aflæses én gang årligt
uanset om du får vand leveret fra Arwos eller et privat vandværk.
Rykkergebyr for ikke- rettidig
aflæsning af måler
 125,00
Er aflæsningen ikke modtaget 14 dage efter 1. rykker, fast-
sættes forbruget efter skøn
 300,00
Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst af
Arwos
 1.562,50
Målerkontrol på akkrediteret værksted 1.875,00
Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler 1.875,00
Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning mv.  1.562,50

 

 

 

 

Regneeksempel - samlet årlig udgift for en familie

I gennemsnit bor der 2,15 personer i en dansk husstand, og mange forsyningsselskaber bruger dette tal i deres beregninger. For at du har
mulighed for at sammenligne Arwos' priser med andre, har vi i det følgende baseret vores regneeksempler på en gennemsnitsfamilie med 2,15 personer.

Hvad betaler en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer, som bor i parcelhus i Aabenraa Kommune for vand, afledning af spildevand, dagrenovation og genbrug i 2019?

 

Pris pr. år i kr. 

AFFALD OG GENBRUG

  Pris i 2018 Pris i 2019
Dagrenovation
180 liter beholder
- tømning hver 14. dag
 1.543,75
 1.543,75
Genbrugstakst for parcelhus
Taksten dækker:
- Tømning af 2-delt genbrugsbeholder
  hver 14. dag
- Adgang til Arwos´genbrugspladser
- Mulighed for afhentning af grenaffald
- Mulighed for afhentning af batterier
  og småt elektronik (placeret i en klar
  pose ovenpå skraldespanden)
- Mulighed for aflevering af medicin-
  rester på apoteker
 1.555,00  1.555,00
Totalpris Affald og Genbrug  3.098,00  3.098,00

VAND OG SPILDEVAND

   Pris i 2018  Pris i 2019
Vandforbrug
86 m3
 537,50  430,00
Fast bidrag pr. måler
(2,5- 5 m3)
 812,50 1.406,25
Statsafgift ledningsført vand
- 86 m3
 664,35 664,35
Drikkevandsbidrag - 86 m3  20,64  20,64
Vandafledningsbidrag
for bygninger tilsluttet offentlig kloak.
- 86 m3
 4.563,38  4.563,38
Fast bidrag pr. stikledning  750,00  762,50
Totalpris Vand og Spildevand  7.348,15  7.847,12
Totalpris pr. m3 vand
inklusiv afledning af spildevand
og regnvand 
 85,44  91,25

 

 

 

 

 

Erhverv på genbrugspladsen

Erhvervsvirksomheder i Aabenraa kommune har samme ret som private til at benytte genbrugspladserne. Alle CVR-registrerede virksomheder betaler årligt et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr, og derefter betaler du pr. læs, du afleverer på genbrugspladsen. Hvor meget du skal betale, afhænger af typen af affald du medbringer.

Erhvervsaffaldsgebyret dækker:

• Administrationsgebyr til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen, indberetter f.eks. alle data vedr. affald til Statens Datacentral. Oplysningerne bruges bl.a. i forskning og planlægning af bæredygtig affaldshåndtering i Danmark.

• Beredskab for farligt affald:
Gebyret sikrer, at Aabenraa Kommune har et beredskab, der kan håndtere kritiske situationer forårsaget af farligt affald som f.eks. olieudslip og kemikaliespild.

• Administrationsgebyr til kommune og forsyningsselskab:
Aabenraa Kommune og Arwos varetager den detaljerede planlægning af affaldshåndtering i kommunen, og gebyret dækker herunder også administration af erhvervsaffaldsordningen.

 

Pris pr. år i kr. (I parantes vises prisen eksklusiv moms)

ERHVERVSAFFALD -årlige gebyrer

Årsgebyr for erhvervsaffald
2016
   275,00
(220,00)
Tilmelding til Arwos´sms- ordning
for erhvervsaffald
   0,00

PRISER FOR AFLEVERING AF ERHVERVSAFFALD PÅ GENBRUGSPLADS

"Pr. aflevering" betyder alt det affald, du kan have i din bil (max. 3.500 kg) + trailer
Den dyre: Udetræ, sanitet, glaseret tegl, vinduer, PVC,
landbrugsplast samt alt, som ikke kan genanvendes
 pr. aflevering  312,50
(250,00)
Den omkostningsfrie: Rent papir, pap, bøger, plastfolie,
metal, ledninger, akumulatorer, CD´ere og VHS
   0,00
Den billige: Hård plast, dæk, indetræ, gips, beton, tegl,
elektronik, haveaffald, ren jord, alle typer glas, batterier
 pr. aflevering  93,75
(75,00)
Farligt affald: Klinisk risikoaffald, opløsningsmidler,
medicinaffald, maling, lak og lim, spildolie, olieholdigt affald
(maks. 20 kg. pr. aflevering og maks.
100 kg. pr. år.)
 pr. kilo  26,25
(21,00)

 

 

 

Deponi og forbrænding

Det affald, vi ikke kan genbruge eller brænde, samler vi i deponi. Det gælder bl.a. glaserede fliser og porcelæn, blød PVC, springmadrasser, isoleringsmaterialer, keramik og stentøj. På deponiet opbevares affaldet under miljørigtige og forsvarlige forhold.

Din genbrugstakst dækker mindre mængder affald til deponi, som afleveres på Arwos' genbrugspladser. Har du store mængder, kan du tage kontakt til en affaldstransportør, som kan køre dit affald direkte til deponiet på Flensborgvej 353 i Aabenraa. Ved aflevering direkte til deponiet, betaler du vognmanden for transport og bortskaffelse af affaldet.

 

Hvem har adgang til Arwos deponi?
Alle har adgang til vores deponi. Og alle skal udfylde en affaldsdeklaration, inden der afleveres affald direkte til Arwos Deponi.

Affaldsdeklarationen finder du her ...

 

Pris pr. år i kr. (I parantes vises prisen eksklusiv moms)

DEPONI OG FORBRÆNDING

   Pris pr. tons Heraf udgør afgift
til Staten 
Brændbart affald til mellemdeponi  712,50
(570,00)
 312,50
(250,00)
Brændbart affald til nedknusning  975,00
(780,00)
 312,50
(250,00)
Affald til direkte til forbrænding 625,00
(500,00)
312,50
(250,00)
Affald til deponi, hvor en væsentlig del er
genbrugeligt eller brændbart affald, og
den ikke-brændbare del kan frasorteres
 2.475,00
(1.980,00)
 593,75
(475,00)
Affald til deponering  1.343,75
(1.075,00)
 593,75
(475,00)
Usorteret bygningsaffald  2.475,00
(1.980,00)
 593,75
(475,00)
Rene læs rå- og muldjord (kl. 1 jord) efter
aftale med Aabenraa Kommune
 25,00
(20,00)
 0,00

Gebyr - øvrige

Erstatningskort   312,50
(250,00)
Betalingsaftale  100,00
Faktureringsgebyr for papirfaktura  31,25
(25,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan se Arwos´samlede takster for private her ...

Takster for Erhverv er her ...

Lovgivning, regulativer og betalingsvedtægt

Du finder lovgivning vedrørende spildevand her ... 
Du finder lovgivning vedrørende drikkevand her ... 
Du finder lovgivning vedrørende affald her ...

 

Har du spørgsmål til taksterne, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 76 93 00 00.