Arwos A/S

Strategi, planer og lovgivning

Lovgivning, bekendtgørelser og strategier sætter klare rammer for, hvad Arwos kan og skal. Få en gennemgang og læs mere her.

Arwos løser mange vigtige samfundsopgaver. Men opgaverne følger klare krav og rammer  flere myndigheder. På denne side finder de rammer, der er for vores arbejde.

Ejerstrategi

Aabenraa Kommune ejer 100 % af Arwos. Som ejer har Aabenraa Kommune klare forventninger til, hvordan selskabet drives, og hvordan arbejdet skal prioriteres.

Disse rammer er nedfældet i en ejerstrategi, som er vedtaget af byrådet i Aabenraa Kommune i juni 2020.

Affald

Lovgivning

De overordnede rammer for, hvordan affald skal håndteres, findes i affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

Derudover udgiver regeringen hvert fjerde år en national affaldsredegørelse, senest i 2013 hvor den skiftede navn til ressourcestrategi. Den nationale strategi danner rammen for de kommunale affaldsplaner, som alle kommuner skal lave hvert 6. år. De kommunale affaldsplaner skal række 12 år frem i tiden, hvor de første 6 år i perioden skal være væsentligt mere præcist beskrevet end de næste 6 år.

Kommunale regulativer og planer

Det er med Affaldsplanen, at Aabenraa Kommune sætter rammerne for, hvordan vi skal drive affaldsselskab.

“Affaldsplan 2013-2024. Restprodukter som ressource” er overskriften for den affaldsplan, som Byrådet i Aabenraa Kommune godkendte den 18. december 2013. Affaldsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Arwos.

I Aabenraa Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsættes reglerne for, hvordan husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Kommunen skal håndteres, så forurening og uhygiejniske forhold forebygges og anvendelse af ressourcerne begrænses gennem genanvendelse af affald. Det er også her regler om omfang og tilrettelæggelse af affaldsordningerne fastsættes.

I Aabenraa Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsættes reglerne for, hvordan husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Kommunen skal håndteres, så forurening og uhygiejniske forhold forebygges og anvendelse af ressourcerne begrænses gennem genanvendelse af affald. Det er også her regler om omfang og tilrettelæggelse af affaldsordningerne fastsættes.

Drikkevand

Vandforsyningsloven, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Miljøbeskyttelsesloven mv.  skal sikre, at vandforekomster beskyttes og udnyttes så, at kunderne er sikret tilstrækkeligt vand af tilfredsstillende kvalitet til en pris, der dækker omkostningerne.

Lovgivning

Kommunale regulativer og planer

Vandforsyningsplan 2022-2034 er en plan for den fremtidige forsyning til borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune med vand til drikkevand og andre formål.

Planen skal understøtte Aabenraa Kommunes vision for drikkevand, der lyder:
At sikre, at borgere og erhvervsliv nu og i fremtiden kan få en sikker og bæredygtig forsyning med rent drikkevand samt andet vand af tilfredsstillende kvalitet til en rimelig pris fra kompetente og ansvarlige decentrale forsyninger.

Aabenraa Kommune har i samarbejde med vandværkerne udvalgt følgende forsyningsstruktur og forsyningssikkerhed, drikkevandskvalitet, vandressourcen, samarbejde om vandforsyning

Hvad du kan forvente dig af Arwos og de krav, vi stiller til dig som kunde, er samlet i vores regulativ.

Spildevand

Lovgivning

Spildevandsområdet er desuden reguleret gennem en lang række love inden for miljøbeskyttelse,

Kommunale regulativer og planer

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde en spildevandsplan, som blandt andet beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres. Det skal også fremgå af planen, hvordan spildevandet samles, renses og udledes.

Spildevandsplanen er det juridiske grundlag, der giver kommunen ret til at kræve, at private ejendomme bliver tilsluttet offentlig kloak, ændringer i kloakeringen eller ekspropriering til nye anlæg. Arwos sørger for, at tilslutninger, kloakeringer og andre tiltag udføres.

Har du bundfældningstank, er det Arwos, der står for tømningen. I regulativet kan du læse mere om krav mv.

Rammerne for at opkræve takster på spildevandsområdet er defineret i betalingsvedtægten

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser