Arwos A/S

Privatlivspolitik

Læs om vores privatlivspolitik

For at kunne opfylde vores aftale med dig som kunde, har vi behov for at behandle en række personoplysninger. Vores privatlivspolitik skal hjælpe med til at afklare, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og endelig hvad vi anvender dem til.

Info:
Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Dataansvarlig – kontaktoplysninger

Arwos Service A/S er dataansvarlig for alle selskaber i Arwos koncernen og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Arwos Service A/S
CVR-nr: 3256 2531
Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa
Kontaktoplysninger: arwos@arwos.dk – telefon: 7693 0000

Info:
Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores
behandling af dine
personoplysninger.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Arwos’ forsyningspligt og det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

· Navn
· Adresse
· Telefonnummer (fastnet)
· Mobilnummer, (hvis oplyst af dig)
· Telefonnummer (arbejde)
· E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
· Eventuel samboende på adressen (ligestillingspartner – hvis oplyst af dig som
ligestillet kunde)
· Eventuelt CVR-nummer
· Målernummer
· Kundenummer
· Installationsnummer
· Oplysninger om boligforhold og -type
· Ejendomsnummer
· Oplysninger om affaldsbeholdere
· Bundfældningstank type
· Billeder af affaldsbeholdere og bundfældningstank
· Billedere af adgangsvej til affaldsbeholdere og bundfældningstank
· Kortmateriale over din ejendom, som er offentligt tilgængelige
· Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning
(Indhentes én gang årligt via bl.a. private vandværker og egne
aflæsningskort)
· Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
· Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel
registrering af relevante forhold erfaret i telefonsamtale eller ved personligt
møde
· Eventuelle klagesager
· Eventuelle statistiske afvigelser
· Eventuelle oplysninger om flytning, død, betalingsstandsning og konkurs
· Aktiviteter hos kunden af betydning for kundeforholdet

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi stræber efter udelukkende at opbevare data af betydning for opfyldelse af vores forpligtelser i det aktuelle kunde-
forhold. Derfor er ovenstående liste en bruttoliste over oplysninger, vi kan opbevare, men ikke nødvendigvis gør i de enkelte kundeforhold.

Afbrydelser af vand

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

Info:
Vi opbevarer afbrydelsesstatistik af hensyn til opfyldelsen af krav om bench-
marking.
Følsomme oplysninger som de ovenfor nævnte opbevares først og
fremmest for at kunne tage hensyn til evt. særlige forhold hos kunden.

Afdragsordninger

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdrags-
ordningen.

Lovovertrædelser

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

Cookies

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies – se nærmere nedenfor.

Cookies på www.arwos.dk

Info:
Vi behandler kun dit CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelse via inkasso, og du
ikke har oplyst CPR-nummeret selv. I givet fald har vi mulighed for at indhente dit cpr-nummer hos din kommune.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

· Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og
afregning af dit forbrug.
· Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Arwos
· Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det
med det formål at inddrive fordringer
· Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer kan det være til
ét af følgende formål:
– Udbetaling via nem-konto
– Henvendelser via e-boks

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondata-
forordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven. Vi har præciseret dette nærmere under “Læs mere” i forhold til persondataloven og databeskyttelsesloven.

Info:
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende: 

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten:
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for Arwos’ overholdelse af sin retlige forpligtelse).
Behandlingen kan også være baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f i forbindelse med fx kundetilfredshedsundersøgelser mhp. mere tilfredse kunder samt forskningsformål.

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale:
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for Arwos’ opfyldelse af en aftale, som eksempelvis kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller en aftalt afdragsordning).

Optimering af drift og forsyningssikkerhed
Persondataforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel). Dette omfatter tillige evt. anvendelse af fjernaflæsningsmålere mhp at optimere driften og opnår ressourcebesparelser, hvor der sker en hyppigere indsamling af data.

Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelses-
situationer:

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke. Eller person-
dataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

CPR-numre
Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personsummer som følge af lovgivningen)
Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kun ske den behandling af CRP-nummeret, som samtykket omfatter. Ved inddrivelse er vores retsgrundlag lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 2, hvor vi kan indhente og behandle CPR-nummer på baggrund af samtykke samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, dels hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Info:
Vi beder dig også selv sørge for, at de oplysninger, som vi har registreret på dig, er korrekte. Du kan opdatere dine kontaktoplysninger mv. via Selvbetjening på arwos.dk.

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Arwos’ forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bog-
føringsmateriale i 5 år. Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens
artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Info:
Vi stræber efter at slette eller anonymisere personoplysninger, så snart de ikke har relevans for opfyldelsen af vores aftale med kunden eller evt. statistiske formål, herunder fx.
forbrugsoplysninger i forbindelse med ejerskifte.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

Vi overlader også din personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Der er indgået databehandleraftaler med systemleverandører, der har adgang til kundedata. Det kan fx være afregnings- og andre kundesystemer, GIS-løsning samt udsendelse af
sms/mail til kunder.

Info:
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Arwos.

Undtagelsen er i disse tilfælde:

· Med dit samtykke
  – Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller
enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver
aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

· Til ekstern databehandling 
  – Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller
andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os.
Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse
med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og
sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

· Af juridiske årsager 
  – Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller
enkeltpersoner uden for Arwos, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug,
bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  – Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige
anmodninger fra offentlige myndigheder.

  – Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle
overtrædelser.

  – Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med
bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

  – Holde Arwos fri fra skade, vores kunders eller offentlighedens rettigheder,
ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til
lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores kunders forbrug fordeler og udvikler sig.

Sikkerhed

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Info:
Arwos har udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som [selskabet] har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Arwos har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres
arbejdsopgaver, har adgang
til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller
anden væsentlig
ulempe, vil [selskabet] underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

· Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
· Retten til at få urigtige personoplysninger rettet eller slettet.
· Retten til tilbagekaldelse af samtykke.
· Retten til indsigelse mod behandlingen af data.
· Retten til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
· Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som Arwos behandler om dig.

Info:
På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Arwos behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog
være begrænset af hensynet
til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Arwos via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din hen-
vendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Info:
Hvis du mener, at de oplysninger, som [selskabet] behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. person-
dataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Arwos er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Arwos kun opbevare de oplysninger, som Arwos er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Arwos’ kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens
artikel 12.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Arwos’ behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt Arwos baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

Info:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Arwos’ behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Arwos ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre
Arwos er retligt forpligtet
eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Arwos kun opbevare de oplysninger, som Arwos er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Arwos har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Arwos via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler
og svarer på din
henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod Arwos’ behandling af dine persondata.

Info:
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Arwos’ behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata
bliver behandlet i
strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Arwos, jf. persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Arwos.

Er din indsigelse berettiget, vil Arwos ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest
en måned efter, at vi
har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Begrænsning

Du har ret til få begrænset Arwos’ behandling af persondata i visse situationer.

Info:
Du har ret til at få begrænset Arwos’ behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

· Mens Arwos behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de
persondata, som Arwos behandler om dig eller imod lovligheden af behand-
lingen.
Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, Arwos har færdigbehandlet
din indsigelse.

· Arwos’ behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne,
men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af person-
data, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til Arwos. Vi behandler
og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Info:
Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de person-
data, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-
læsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til [selskabet] via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på
din henvendelse
så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Informationssikkerhed

For at beskytte Arwos og vores kunder bedst muligt mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, har vi implementeret en række foranstaltninger.

Info:
Vi har bl.a. installeret følgende:

· Antivirus på it-systemer, der behandler personoplysninger.
· Backup af it-systemer, der behandler personoplysninger.
· Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
· Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor
det er nødvendigt.
· Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på
Arwos’ vegne.
· Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle person-
oplysninger.
· Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver
for personale med adgang til informationssystemer.
· Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle
systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag
for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Arwos.

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Arwos’ behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ofte stillede spørgsmål

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser