Arwospulje Landingpage

Arwos Puljen til viden, forskning og innovation

Hos Arwos håndterer vi hver dag vand, spildevand, affald og genbrug for mange tusind mennesker med det klare mål at give naturens ressourcer uspoleret videre til de kommende generationer. Selvom vi overalt i Danmark hele tiden bliver bedre til at passe på miljøet og vores fælles ressourcer, er der konstant brug for udvikling og nye idéer på området. Derfor sikrer Arwos Puljen til viden, forskning og innovation, at grøn forskning, uddannelse og idéudvikling på forsyningsområdet og i Aabenraa får en vigtig håndsrækning.

Arwos Puljen støtter innovative uddannelses- og forskningsprojekter inden for Arwos’ kernekompetencer på forsyningsområdet. Vi giver støtte til mange forskellige typer projekter – lige fra mindre hold- og gruppeprojekter, tværfaglige udviklingsprojekter og individuelle projekter til bacheloropgaver, specialer og afgangsprojekter samt afhandlinger og forskningsprojekter.

Uanset projektets størrelse og type er det afgørende, at det bevæger sig inden for forsyningssektoren og Arwos’ forretningsområder og er i stand til at nytænke, hvordan vi f.eks.

  • Beskytter og bevarer vores drikkevand
  • Begrænser affaldsmængden og øger genbrug
  • Udvinder ressourcer fra affald og spildevand
  • Håndterer vores spildevand og regnvand/overfladevand
  • Videndeler på forsyningsområdet
  • Udvikler en forretningsmodel for den optimale forsyningsvirksomhed

Puljemodtagere 2016

SDU - Mogens Flindt

Citizen science klima-projekt med Aabenraas skoler og gymnasium

Det stigende antal regnvandsbassiner, øger fokus på bassinernes evne til at tilbageholde næringsstoffer og tungmetaller. Det kræver relativt store datamængder for at kunne vurdere dette. Og det er netop det, dette projekt vil imødekomme, ved at  involvere elever fra lokale uddannelsesinstitutioner i prøvetagning og analyse, og dermed give dem miljøindsigt i de udfordringer klimatilpasningen giver os.

Dommerne siger
Et super projekt, der binder forskning, forsyning og vores lokale uddannelsesinstitutioner sammen. Den lokale forankring er stor – og at bruge projektet som udgangspunkt for udarbejdelsen af en model for forsynings- og forskningssamarbejde med byens uddannelsesinstitutioner vil give mange unge mulighed for at deltage i relevante projekter fremover. Ansøgeren har tidligere arbejdet med et Citizen science projekt, hvor resultaterne var gode – både for projektet og de deltagende klasser.

Det gives støtten til
Elever og faglærere fra lokale uddannelsesinstitutioner undervises af studerende fra SDU, og der indkøbes prøvetagningsudstyr til de lokale faglærere. Der er ligeledes afsat penge til analyser samt udarbejdelse af en procesmanual for, hvordan Arwos fremover kan tilknytte elever fra lokale uddannelsesinstitutioner til forskellige projekter af forskningsmæssig karakter. Projektet støttes med 110.000 kroner.

DTU - Mette Broholm

Risikovurdering af PCE forureningsfane i grundvands-magasin ved Rødekro. Vurdering af udvikling i naturlig nedbrydning i forureningsfanen.
PCE udslip ved det tidligere centralrenseri i Rødekro har ført til en 2 km lang forureningsfane med PCE. Der er allerede indsamlet meget viden om denne forureningsfane. Helt ny viden viser imidlertid, at forekomsten af en bestemt bakterie kan nedbryde forureningen. Dette projekt vil blandt andet undersøge forekomsten af disse bakterier i Rødekro, og hvor effektive de i givet fald er.

Dommerne siger
Det er helt ny viden, at man har fundet ud af, at dehalogenimonas-bakterierne er i stand til at nedbryde forureningen totalt. Man mangler viden om, hvor de findes, og hvad der er afgørende for, hvor effektivt de nedbryder forureningen. Ikke nok med at den lokale forankring er stor, fordi undersøgelsesobjektet er her, men det er samtidig generering af ny viden, der er interessant på global skala.

Det gives pengene til
DTU modtager i alt 100.000 kroner til prøvetagning samt udarbejdelse af analyser, der skal give en forståelse for de nedbrydningsprocesser, der foregår, samt hvilken betydning det har for forureningsfanen ved Rødekro 

SDU - Charlotte Jørgensen / Kasper Reitzel

Brug af DGT til bestemmelse af biotilgængeligheden af fosfor og tungmetaller i jord behandlet med spildevandsslam
Vores spildevandsslam indeholder store mængder fosfor. Hvis det kan udvindes, vil det kunne dække op mod en fjerdedel af fosfor behovet i Danmark. Med helt nye teknologier vil forskningsprojektet måle, hvor meget fosfor planterne optager. Dyrkningsforsøgene vil desuden ske med banebrydende metoder, som speeder processerne op. Spildevandsslam fra Arwos’ renseanlæg deponeres i dag hos Hede Danmark, og køres derefter på landbrugsjord. På nuværende tidspunkt vil nogle landmænd imidlertid ikke udbringe spildevandsslam på landbrugsjord på grund af manglende sikkerhed for de miljømæssige konsekvenser. Det kan denne undersøgelse være med til at belyse.

Dommerne siger

Dette Projekt vil generere helt ny viden om effekterne af at udbringe spildevandsslam på landbrugsjord. Teknikken med at bruge DGT til at måle planternes optag af fosfor og tungmetaller er ny på området og interessant, fordi den blandt andet er væsentligt hurtigere end gængse metoder. Den lokale forankring er stærk, da der analyseres slam fra tre af Arwos’ renseanlæg, men samtidig vil den viden, som projektet kan give, være brugbar langt ud over vores kommunegrænse.

Det gives støtten til

Støtten på 59.000 kr. gives til at foretage DGT analyser af fosfor og tungmetaller fra spildevandsslam fra tre af Arwos’ renseanlæg. DGT (Diffusive Gradients in Thin films) er små absorbtionssystemer der består af et membranfilter og forskellige gels, der tilbageholder det element man ønsker at undersøge. Syddansk Universitet medfinansierer projektet med 69.000 kr.

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget kan der ansøges om?

Arwos Puljen til viden, forskning og innovation er på i alt 500.000 kr. Der kan både søge om beløb fra få tusind kroner til mindre projekter og beløb over 100.000 kr. til eksempelvis større forskningsprojekter. Arwos Puljen gør det således muligt at søge om støtte til eksempelvis indkøb af udstyr og materialer til brug i forbindelse med et projekt, udvikling af prototyper, rejseudgifter samt udstilling og formidling af konkrete projekter. Der kan dog ikke søges puljemidler til dækning af lønudgifter. Lige nu kan der søges støtte til igangværende projekter samt til projekter, der igangsættes i 2016 eller 2017.

Hvilke krav stiller Arwos til puljemodtagerne?

Afrapportering og videreformidling

Hos Arwos vil vi rigtig gerne følge med i de projekter, der opnår støtte, og derfor beder vi alle puljemodtagere løbende rapportere til os om projektets fremdrift. Samtidig er det afgørende, at

resultaterne af de støttede projekter videreformidles således, at andre kan få gavn af dem, og at Arwos nævnes i denne forbindelse.

Alle puljemodtagere skal ligeledes deltage i et fagligt arrangement i forbindelse med tildelingen af midler for at holde et indlæg om de respektive projekter og deres perspektiver.

Lokal forankring

Som lokalt forsyningsselskab er det meget vigtigt for os, at de støttede projekter har en vis grad af lokal forankring i Arwos’ forsyningsområde. Lokal forankring skal i denne sammenhæng forstås som, at dele af projektet i praksis udføres i Arwos´ geografiske område eller med grundlag i tal- eller datamateriale fra Arwos - eller at den viden, projektet frembringer, er direkte overførbar til Arwos’ område, her forstået som enten geografisk eller driftsmæssigt.

I denne sammenhæng stiller vi os naturligvis til rådighed for de projekter, der opnår støtte. Det kan f.eks. være i form af vidensmedarbejdere eller Arwos’ datagrundlag, beregninger, prognoser og prøver. Ligeledes gør vi det muligt for puljemodtagerne f.eks. at udføre forsøg på et af vores renseanlæg eller afprøve prototyper på en genbrugsplads.

Hvem er dommerne?

Der er et dommerpanel bestående af tre erfarne fagkompetencer, der afgør hvilke projekter, der opnår støtte fra Arwos Puljen til viden, forskning og innovation – samt hvor meget de enkelte projekter støttes med. De tre dommere er:

Sara Egemose

Sara Egemose er Adjunkt Ph.d. ved biologisk institut, Syddansk Universitet. Hendes forskning er fokuseret på dels metoder til håndtering af regnvand og disses effekt på miljøet og dels på andre typer af afstrømning, f.eks. fra landbruget. Sara Egemoses forskning er kendetegnet ved at være meget anvendelsesorienteret og gennemføres således i i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og offentlige myndigheder.

Som dommer for Arwos Puljen til viden forskning og innovation, vil Sara Egemose især lægge vægt på:

”For mig er det afgørende, at projektet både er nytænkende og innovativt. Det er således ikke nok, at det er nyt, for i forskningsøjemed er nyt ikke nødvendigvis lig med innovativt. Så med andre ord er jeg på udkig efter noget, der er både er banebrydende, ikke er set før og som konkret kan være med til at gøre en forskel.

Det er også meget vigtigt, at ansøgningen er gennemarbejdet. For det vidner om ansøgerens formidlingsevner. Vi stiller krav til, at alle projekter, der modtager støtte fra Arwos Puljen til viden, forskning og innovation, skal videreformidles til glæde og gavn for andre, så derfor betyder det noget, om forudsætningerne er til stedet for dette.”

Jacob Hartvig Simonsen

Jacob Hartvig Simonsen er direktør for Dansk Affaldsforening og har fokus på at indrette og modernisere affaldssektoren, så affaldsselskaber og kommuner kan levere ydelser af høj kvalitet. Det handler om etablering af rammevilkår, der muliggør udvikling, mere genanvendelse og bedre

ressourceudnyttelse. Oprindelig er Jacob Hartvig Simonsen uddannet Cand. Merc. Jur. og har også en master i corporate communication. Jacob Hartvig Simonsen har tidligere været dirktør i RenoSam og har arbejdet med affald som Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening og som rådgiver i COWI.

Som dommer for Arwos Puljen til viden, forskning og innovation vil Jacob Hartvig Simonsen især lægge vægt på:

”Som affaldsmand, der er dybt involveret i forsyningssektoren, ser jeg gerne, at puljemidlerne går til at støtte forskning og innovation, der kan bringe vores velfungerende forsyningssektor videre. Vi skal i vores samfund blive bedre til at udnytte vores ressourcer effektivt. Jeg vil have forkærlighed for projekter, der går på at fremme kvaliteten i genanvendelsen, recirkulering og udnyttelse af ressourcer. Vi mangler nogle teknologiske og innovationsmæssige landvindinger for at nærme os en mere cirkulær økonomi. Jeg håber og tror på, at idérigdommen er stor og håber at se en række konkrete og virkeligsnære projekter, der kan bringe os et skridt i den rigtige udviklingsretning.”

Christian Udby Olesen

Christian Udby Olesen har siden 2009 været adm. direktør for Arwos, der i dag er en innovativ, engageret og aktiv forsyningsvirksomhed med et klart mål og fokus på udvikling. Oprindeligt er Christian Udby Olesen uddannet ingeniør og har siden suppleret med en række uddannelsen inden for bl.a. humanøkologi, projektledelse og topledelse. Christian Udby Olesen har tidligere været ansat som afdelingschef i den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij Carl Bro og som teknisk chef i Augustenborg Kommune.

Som dommer for Arwos Puljen til viden, forskning og innovation vil Christian Udby Olesen især lægge vægt på:

”Som lokal forsyningsvirksomhed vil vi hos Arwos fastholde viden og udvikling i Sønderjylland. Via Arwos Puljen til viden, forskning og innovation kan vi være med til at sikre, at vi lokalt får tilført ny viden i vores område og til forsyningssektoren generelt gennem et stærkt samarbejde med universiteter og andre førende uddannelsesinstitutioner. Jeg vil derfor tillægge projekternes lokale forankring stor betydning og håber på at se nytænkende projekter, der bakker op om samfundsudviklingen i Sønderjylland.

Som praktiker med hands-on på en forsyningsvirksomhed hver eneste dag, vil jeg ydermere vægte, at projekterne er virkelighedsnære og brugbare. Så selvom forskning selvfølgelig tager tid, skal der være et klart og veldefineret mål.”

 Eksempel på tidligere støtte fra Arwos Puljen

Da professor Kasper Reitzel, SDU, fik støtte fra Arwos Puljen.