Arwos A/S

Derfor vil Arwos hæve spildevandstaksten

Arwos vil hæve taksten for spildevandet i 2020. Få svar på de mest oplagte spørgsmål om takststigningen lige her.

Hvor meget hæves spildevandstaksten?

Taksten for spildevand hæves fra 42,45 kr. til 45,45 kr. pr/m³ spildevand ex. moms.

Hvorfor hæves taksten midt i afregningsåret?

Den 1. juni 2019 blev Arwos’ vand- og spildevandsafdeling reorganiseret. I den forbindelse blev der iværksat en omfattende analyse af tilstanden af Arwos’ spildevandsnet. Da Arwos’ bestyrelse den 17. september 2019 skulle godkende budgettet for 2020– og dermed grundlaget for taksterne – var analyse endnu ikke afsluttet.

Analysen blev præsenteret for Arwos’ bestyrelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde 9. december 2019. Med analysens resultater in mente ønsker Arwos’ bestyrelse at hæve taksten.

Hvad er årsagen til takststigningen?

Den færdige analyse vedr. Arwos Spildevand fra januar 2020 har følgende pointer:

  • Da ledningsnettet blev etableret, blev der fastsat en teoretisk levetid på 75 år. Levetiden er i praksis ca. 60 år.
  • Den samlede værdi for anlæggene i Arwos Spildevand er 6,5 mia. kr. Hvis anlæggene skal vedligeholdes ud fra en forventet levetid på 75 år, skal der investeres 85 mio. kr. om året. Er levetiden 60 år stiger beløb til ca, 110 mio. kr.
  • Hvis det eksisterende anlæg skal reetableres ud fra en forudsætning om 75 års levetid, skal der renoveres 20 km/året. Ved en levetid på 60 år skal der renoveres 25 km/året.
  • Fra 2015-2019 er der renoveret 11 km årligt svarende til 65 mio. kr. om året. Dvs. at anlægget nedslides.

Ovenstående skal ses i lyset af, at en stor del af ledningsnettet er etableret fra 1960-1980. Tilsvarende er renoveringsefterslæbet stort de kommende

Hvad skal pengene bruges til?

En takststigning fra 42,45 kr. til 45,45 kr. pr/m³ ex. moms vil betyde, at Arwos får frigivet ca. 7 mio. kr. yderligere i 2020. Disse midler skal bruges over den kommende reguleringsperiode (3-4 år) på følgende:

  1. Levetidsanalyser: Detaljerede analyser af ledningernes tilstand – eks. på baggrund af omfattende tv-inspektioner.
  2. Styringsplan for SRO og renseanlæg. Eksisterende system er forældet. Heriblandt skal der skabes overblik over overløb samt belastede områder. I den forbindelse skal der opsættes flowmålere på overløbsbygværker.

Overstående initiativer skal bruges til følgende to strategiske udbygningsplaner:

  1. I samråd med Aabenraa Kommune skal der udarbejdes en ny spildevandsplan, som skal adressere de værdiskabende projekter for en kommende 4-5årig periode.
  2. En langsigtet strategisk investerings- og handlingsplan, som skal prioritere de af de mest værdiskabende projekter over en 10-20årig periode.
  3. I forlængelse heraf skal der opbygges et Asset Management System: Et system, som sikre systematisk vedligehold, og at Arwos får anlæg af den kvalitet, som vi har betalt for.

Stiger takster i fremtiden?

Takststigningen for 2020 er højst sandsynligt den sidste i en lang årrække. Frem mod 2023 beskærer Forsyningssekretariatet nemlig Arwos’ økonomiske indtægtsramme – også kaldet indtægtsloftet. Rammen er fastsat af Forsyningssekretariatet, og bestemmer loftet for, hvor meget det enkelte forsyningsselskab kan opkræve.

Når Arwos ønsker en takststigning, skal det ses i lyset af, at rammen reduceres de kommende år. Dermed er år 2020 sidste chance for at udnytte muligheder i indtægtsrammen.

Gennemføres de ovennævnte tiltag, vil spildevandstaksten i år 2023 falde til ca. 38 kr. Allerede i 2021 ventes taksten at falde til ca. 43 kr. (2019 priser).

Det bliver altså meget afgørende for at Arwos at vælge de værdiskabende investeringsprojekter, som effektiviserer driften. Hertil er førnævnte fem initiativer afgørende redskaber.

26. september 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status