Arwos A/S

Pressemeddelelser fra Arwos

Læs de seneste pressemeddelelser fra Arwos her.

På denne side finder du de seneste pressemeddelelser fra Arwos,

Klik på pilene herunder og læs de enkelte pressemeddelelser.

03-07-2024 – Carsten Petersen bliver ny leder af Arwos Affald

Den 1. juli 2024 tiltræder Carsten Petersen som ny afdelingsleder for Affald i Arwos i Aabenraa.

Carsten Petersen har været affaldskonsulent i Arwos siden 2021, og han har bl.a. været projektleder på udrulningen af den nye nationale affaldssortering. Han kom til Arwos fra en stilling i Redux i Kolding.

– Carsten har gennem flere år i Arwos vist, at han er et ledelsestalent med et stort overblik og evner til at gennemføre meget krævende projekter. De egenskaber er vigtige, når vi ser ind i den affaldsplan, som pt. er i høring, udtaler Ole Damm, direktør i Arwos.

Carsten Petersen afløser Carsten Jürgensen, som har været leder siden 2020. Forud for dette har Carsten Jürgensen siddet i Arwos’ bestyrelse som forbrugerrepræsentant fra 2014-2020. Carsten Jürgensen har valgt at prøve nye kræfter som selvstændig.

– Jeg vil gerne takke Carsten Jürgensen for at have været en energisk og ambitiøs leder i en foranderlig tid. Han har stor aktie i, at Arwos er en god arbejdsplads med grønne mål, udtaler Ole Damm.

15-05-2024 – Overskud dækker over rekordhøje investeringer hos Arwos

Når Arwos den 14. maj ringer ind til generalforsamlingen kan forsyningsselskabet præsentere et regnskab for 2023 med et overskud på 54 mio. kr.

Der er specielle regler for, hvordan Arwos skal opstille regnskaberne. Derfor betyder overskuddet ikke at der er flere penge på kistebunden, forklarer bestyrelsesformand Kjeld Hansen.

– Når vi eks. gennemfører en kloakseparering i Løjt, så betaler vi naturligvis udgiften til entreprenører på én gang. Men når disse udgifter skal bogføres i regnskabet, så skal de afskrives over 75 år. Når man kigger ned i et koncernregnskab som det i Arwos og enøjet ser på årets resultat, kan der gemme sig andre historier bag, siger Kjeld Hansen (K), bestyrelsesformand i Arwos.

Rekordhøje investeringer
Afskrivningsreglerne på 75 år skal sikre, at regninger fra kloakerings- og separeringsprojekter spredes ud over de generationer, som faktisk bruger dem. Og sådanne projekter er der rigtige mange af i disse år.

– Hos Arwos er der et nødvendigt fokus på at renovere og tilpasse kloakken, så det er bedre rustet til klimaforandringer og en optimeret drift. Igen i år sætter vi investeringsrekord i Arwos Spildevand. Der er investeret ca. 150 mio. kr. i kloakseparering i eks. Løjt og Kruså, men det også disse udgifter, der skal afskrives over 75 år.

I alle selskaberne i Arwos har man investeret 168 mio. kr.

Koncernens omsætning på 244 mio. kr. skal foruden omkostningerne også dække investeringerne på 168 mio. kr., og ser man på pengestrømme i alt, så er der et underskud i på -58,4 mio. kroner i forhold til de penge der er blevet opkrævet.

Behov for lån
De -58,4 mio. kr bliver i år dækket af overskud fra tidligere år, hvor investeringsniveauet har været lavere. Den løsning holder ikke i længden, fortæller bestyrelsesformanden.

– Byggeboomet i 60’erne og 70’erne giver en renoveringspukkel i disse år, fordi kloakken er slidt og skal klimatilpasses. Derfor er det nødvendigt at opretholde et højt investeringsniveau mange år frem. Vi vil inden for et til to år få et behov for at optage store lån med en lang afskrivning. Derfor er det betryggende, at ledelsen i Arwos allerede nu er i dialog med pengeinstitutter, fortæller Kjeld Hansen.

De 168 mio. kr., som er blevet investeret i 2023, fordeles med 150 mio. kr. i Spildevand A/S og 15 mio. kr. i Vand A/S. I Affald A/S har man – efter et et par meget aktive år med investeringer i nye affaldsbeholdere – haft et mere stille år.

Nøgletal (t.kr.) 2023 2022
Årets resultat 54.521 33.457
Investeringsaktivitet 168.390 151.514
Årets forskydning i likvider -58.376 -15.352

14-05-2024 – Arwos hamrer og banker for at udnytte energien i slam bedre

Fra på tirsdag den 21. maj hamres og bankes der på Stegholt Renseanlæg i Aabenraa, hvor pæleramningen til et kommende fundament finder sted.

Beboere i området kan i en kortere periode være generet af støj, når pælene skal rammes i jorden. Derfor er de blevet varslet af entreprenøren via SMS.

Arwos opfører en 500 m3 stor slamlagertank i forbindelse med renseanlægget, som skal bidrage til mere grøn strøm.

”Med den nye tank sikrer vi vores biogassystem, så biogassen bliver inde i systemet. På den måde kan vi bedst muligt udnytte den bæredygtige ressource. Det er jo grøn strøm,” siger Signe Schytt Nielsen, projektleder ved Arwos Spildevand.

Den nye tank bliver nemlig med gasudtag. Det gør, at der bliver mulighed for at udnytte gassen bedre end i dag. Gassen sendes gennem en generator, der producerer el. Dette betyder, at Arwos kan levere mere grøn strøm til ledningsnettet.

Med blik for centralisering

Med en kapacitet, der er næsten dobbelt så stor som de eksisterende tanke, er den nye slamlagertank mere end en opgradering. Det betyder, at Arwos på Stegholt kan håndtere en større slammængde i fremtiden og være klar til den påtænkte centralisering, hvor spildevand fra mindre renseanlæg ledes til anlægget i Aabenraa.

Efter slammet har været i rådnetanken pumpes det udrådnede slam til slamlagertanken. Her kan slammet ligge og fortsætte afgasning, inden det skal videre til afvanding og senere ud på landbrugsjord.

Med den nye slamlagertank kan vi også fremover overholde de nyeste lovkrav fra Energistyrelsen.

Den nye tank forventes at stå klar i starten af december 2024. Dette nye byggeri er en del af en række projekter på Stegholt Renseanlæg, der skal forbedre den samlede effektivitet og klargøre til fremtiden).

05-04-2024 – Nu henter Arwos eternit for at højne service og arbejdsmiljø

Arwos har netop iværksat et forsøg, hvor de henter eternit hjemme hos private forbrugere i Aabenraa Kommune. Frem til den 1. maj er det fortsat muligt at aflevere eternit på genbrugspladsen. Herefter skal alt eternit bortskaffes med henteordningen.

“Vi har et ønske om at styrke arbejdsmiljøet for vores medarbejdere på genbrugspladserne. Med denne nye henteordning får vi eternit, som meget ofte indeholder asbest, ud af vores genbrugspladser. Asbest er meget sundhedsskadeligt,” siger Ole Damm, direktør i Arwos.

Når eternitten er afhentet, bliver den kørt direkte til nedgravning – eller deponering, som det kaldes. På den måde undgår Arwos, at der er asbestholdigt eternit på genbrugspladserne. Selve afhentningen koster ikke ekstra. Forbrugerne skal selv købe en bigbag-sæk, som er godkendt til asbestholdigt materiale, hvor de skal pakke eternitpladerne i. Selve afhentningen kan bestilles på Arwos’ hjemmeside.

“Jeg håber, at forbrugerne vil opleve det som et serviceløft. I stedet for at køre på genbrugspladsen kan man nu pakke pladerne og få dem hentet derhjemme,” siger Ole Damm.

Godkendte bigbags til asbestholdigt materiale kan købes i velassorterede byggemarkeder eller online.

Arwos afhenter eternit i lige ugenumre. Frem til den 1. maj vil det fortsat være muligt at aflevere emballerede eternitplader på genbrugspladsen, men herefter skal al bortskaffelse af eternit ske via henteordningen. Ordningen er kun for private forbruger

Husk: Før du piller taget ned:

  • Anmeld affaldet: Har du mere end et ton byggeaffald, skal du indledningsvist anmelde det til myndighederne.
  • Brug egnet arbejdstøj: Skal du selv pille taget ned, er det vigtigt, at du benytter de rette værnemidler. Det gælder især åndedrætsværn og støvafvisende arbejdstøj.
  • Køb en big-bag godkendt til asbest: Det vigtige er, at sækken er godkendt til asbest. Det vil typisk være markeret på sækken.

Læs mere om ordningen på www.arwos.dk/eternit

24-01-24 – Vandmængder giver Arwos driftsproblemer i Bylderup-Bov og omegn

De enorme mængder regnvand får grundvandet til at stige i den vestlige del af Kommunen. Vandet løber ind i kloakken i Bylderup-Bov og Rens, hvilke umuliggør driften af kloaksystemet. Derfor advarer Arwos om vand i kældre i området.

– Vi er nu så udfordret, at vi har svært ved at opretholde driften af vores kloaksystem. Det betyder, at beboere bl.a. kan opleve vand på kørebaner og i kældre, udtaler Henrik Moesgaard, afdelingsleder i Arwos Spildevand.

Udfordringen består i, at undergrunden er mættet af regnvandet. Vandet finder i stedet vej til kloakken gennem private og offentlige kloakledninger.

– Kloakken har indtil nu fungeret som et dræn i området, men nu er kloakken fyldt. Lige nu ligger grundvandsstanden flere så højt, at det er på nippet til at komme op af kloakdækslerne, siger Henrik Moesgaard.

Opfordrer til reduceret vandforbrug
Arwos vurderer, at forbrugerne fortsat vil kunne bruge kloakken, men de kan opleve, at toiletter ”klukker” og trækker langsomt ud. Derfor opfordres forbrugerne i disse områder til at genoverveje deres vandforbrug.

– Det er en hjælp, hvis man i øjeblikket reducerer sit vandforbrug til et minimum. Dvs. undgå tøjvask og skylle ud efter tisseture osv., forklarer Henrik Moesgaard.

Arwos har siden efteråret haft indsat tankvogne for at ”tage toppen” i kloakken, så man kunne lette driften af kloakken. Det fortyndede vand er i stedet kørt til renseanlæg rundt i Kommunen. Det kan ikke lade sig gøre længere.

– Vores renseanlæg er nu så belastede af regnvandet, at vi ikke længere har kapacitet til at modtage vandet. Sagt på en anden måde: Vi har intet sted at køre vandet hen, fortæller Henrik Moesgaard, der understreger at den beslutning er taget i tæt dialog med Kommunen.

Meget fortyndet – men pas på
Torsdag tog Arwos prøver af det fortyndede spildevand. Det skete fra den brønd i Bylderup-Bov, hvor tankvogne indtil torsdag morgen kørte vand væk fra. Prøverne viser, at vandet er så fortyndet, at det ville overholde udledningskravene fra renseanlæggene. Men selvom spildevandet er meget kraftigt fortyndet, så opfordrer Henrik Moesgaard forbrugerne til agtpågivenhed.

– Man skal undgå fysisk kontakt med vand, der kommer op af dæksler, afløb og toiletter. Det kan nemlig udgøre en sundhedsrisiko – også selv om det er fortyndet, uddyber Henrik Moesgaard.

FAKTA: Læs mere om udfordringerne til indsivning i kloakken på www.arwos.dk/indsivning

20-10-23 – Kommune og forsyning i opråb: Husk der er spildevand i oversvømmelses-vandet

Vandstanden stiger i disse timer, og udsigten til oversvømmelser visse steder virker uundgåelig. Det får nu Aabenraa Kommune sammen med spildevandsforsyningen, Arwos, til at komme med en klar appel:

– Man skal så vildt muligt holde sig fra oversvømmelses-vandet. Vandet kan nemlig indeholde rester af spildevand, som kan være sundhedsskadeligt, forklarer direktør fra Arwos, Ole Damm på vegne af Arwos og Aabenraa Kommune.

De kystnære kloaker bliver nemlig fyldt op med havvand, når oversvømmelserne går i land. Han medgiver, at spildevandet fortyndes meget, men derfor udgør kontakten fortsat en sundhedsrisiko.

– Hvis man er i kontakt med vandet, er det vigtigt, at man vasker sig grundigt efterfølgende, udtaler Ole Damm.

Kystnære pumpestationer slukkes

De steder, hvor det er muligt, har Arwos proppet kloakken til. Derudover har spildevandsselskabet siden torsdag slukket de kystnære pumpestationer, som man forventer bliver oversvømmet. Dét gør Arwos for at sikre, at de kan drifte på den anden side af oversvømmelserne.

– Hvis vi intet gør, så kortslutter styringen i den enkelte pumpe, når havvandet fylder den. På denne måde kan vi montere styringen igen, når vandet trækker sig tilbage – og hurtigere komme tilbage i drift, forklarer Ole Damm.

I mellemtiden opstuves spildevandet i kloakken – eller fortyndes op med havvandet.

– Vi så helst, at spildevandet blev i kloakken, men den mulighed er vi forbi i det kystnære områder. Det er en ekstrem situation, som kræver ekstreme løsninger. Det er også derfor, at vi appellerer til, at folk er påpasselige, siger Ole Damm.

16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser