Arwos A/S

Sådan virker et regnvandsbassin

Når kloakken bliver separeret, etablerer vi ofte et bassin, hvori dit og naboernes regnvand bliver forsinket og renset, inden det ledes ud i vandløb, søer eller havet.

Der findes flere forskellige typer af regnvandsbassiner: Vådområder, lukkede bassiner, infiltrationsbassiner, tørbassiner og vådbassiner.

Vådbassiner er hovedsageligt den type regnvandsbassin, som Arwos etablerer. Det gør vi fordi, vådbassiner er gode til at rense regnvandet og desuden kan være rekreativt for lokalområdet.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan et vådbassin virker.

Sand og skidt skal bundfælde

Inden regnvandet løber ind i bassinet, passerer det et sandfang.

På illustrationen er sandfanget vist udført som en brønd, men sandfanget kan også etableres som et lille separat bassin eller som en integreret del af det egentlige vådbassin.

Uanset løsningen så er formålet, at regnvandets indhold af tunge partikler såsom sand, grus, rester af asfalt og bildæk mv. synker til bunds i sandfanget. Her kan vi nemt fjerne det med hjælp fra en slamsuger.

Sådan renses vandet

Mens regnvandet opholder sig i regnvandsbassinet, renses det yderligere ved følgende naturlige renseprocesser, der også foregår i en mindre sø.

  • Partikler tungere end vand bundfældes og aflejres på bassinbunden.
  • Meget små partikler og vandopløste materialer sætter sig på vandplanter og på de tungere partikler mens de bundfælder, eller når de ligger på bassinbunden.
  • Vandplanter, alger, bakterier og smådyr optager kemiske stoffer fra regnvandet og bruger dem som næring og vækstgrundlag. Når de pågældende planter og dyr dør, bundfældes de som slam på bassinbunden.
  • Sollysets UV-stråler samt biologiske- og kemiske processer nedbryder organiske stoffer og kulbrinter (tjære, diesel, benzin, mineralolie m.m.), som måtte være opløst i regnvandet eller indkapslet i slammet på bassinbunden.

Dybden i bassinet

Vanddybden i bassinet indrettes, så der i tørvejr er et fast vådvolumen med en vanddybde på 1 – 1,5 m på det dybeste sted. På den måde reduceres risikoen for, at der opstår iltsvind på bassinbunden, eller at bassinet gror til i siv- og bundplanter.

Vanddybden gør, at vandtemperaturen ikke bliver så høj om sommeren, at der kommer uhensigtsmæssig algevækst (andemad). Omvendt bundfryser den heller ikke om vinteren. Dermed undgår vi at fisk og padder frostdræbes.

Forsinker vandet

Når vi samler regnvandet fra mange huse i et bassin, skal vi forsinke gennemstrømningen, inden vandet ledes ud i naturen. Det gør vi, så den naturlige rensning kan nå at finde sted. Forsinkelsen er også vigtig, fordi vandet ellers ville skylle alt liv ud af de åer og bække, hvor vandet ledes ud.

For at der er plads til vandet i bassinet, mens det forsinkes, har bassinet et magasinvolumen. Magasinvolumenet er typisk fyldt efter større eller længere regnskyl. Så vil regnvandsbassinet se større og mere fyldt ud. Det er også derfor, at området omkring bassinet etableres med skråninger.

Forsinkelsen af vandet sker i en reguleringsbrønd ved udløbet af bassinet. Her sørger en vandbremse for, at regnvandet holdes tilbage og langsomt siver ud i å, bæk eller fjord.

Er bassinet fyldt kan derfor tage fra timer til dage før det er tømt. Det afhænger af, hvor meget regnvand der er magasinet, og hvor stor en vandmængde vandbremsen er indstillet til at kunne bortlede.

Udløbet fra bassinet er “dykket”. Det betyder, at udløbet er placeret under vandspejl. På den måde vil rester af olier og andre stoffer flyde op på vandoverfladen. Her kan de blive nedbrudt.

 

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser