Arwos A/S

Ansøgning om tilslutning til spildevand

Når der bygges nyt, skal bygningen tilsluttes vandnettet. Læs mere om, hvordan du får tilsluttet bygningen.

Byggemodning af privat eller offentlig grund

I forbindelse med byggemodninger i et spildevandskloakeret område etablerer Arwos spildevandsledninger. Arwos opkræver tilslutningsbidrag for spildevand og ikke regnvand da det skal beholdes på egen grund eller afledes på anden vis.
Ved byggemodninger i et seperatkloakeret område etablerer Arwos regn- og spildevandsledninger.

Tilslutningsbidraget opkræves ved bygherre, når tilslutningsmulighed foreligger. Det betyder, at tilslutningsbidraget er en del af grundprisen, når private så køber en byggemodnet grund i Arwos’ kloakopland.

Har du netop overtaget et nybygget hus, skal du kontakte Arwos Kundeservice med følgende information.

  • Målernummer
  • Målerstand
  • Ejeroplysninger
  • Overtagelsesdato

 

Nybyggeri inden for Arwos kloakopland

Hvis du har planer om opførelse af et nyt hus indenfor Arwos forsyningsområde skal du tilsluttes offentlig kloak.

Du skal indsende ansøgningsskema med oplysning om matr.nr., adresse, antal boligenheder samt en tegning der viser husets placering og hvordan regn- og spildevand påtænkes afledt. Arwos vil så i dialog med ansøger etablere stik.
Når tilslutningsmulighed foreligger, opkræves et tilslutningsbidrag pr. boligenhed.

 

Nybyggeri eller eksisterende bolig uden for Arwos kloakopland

Hvis du ønsker at opføre et nyt hus eller har du en bolig uden for kloakoplandet kan du ansøge om at blive tilsluttet offentlig kloak. Arwos skal have oplysning om matr.nr., adresse, vandforbrug, antal boligenheder og en tegning der viser afløbsforholdene fra bygningerne.

Arwos vil så undersøge om det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. Hvis nej, lukkes sagen og du vil modtaget et svar. Hvis ja, henvender Arwos sig til Kommunen. Hvis Aabenraa Kommune kan godkende at ejendommen tilsluttes offentlig kloak, udarbejder kommunen et tillæg til spildevandsplanen. Når tillægget er godkendt, udarbejder Arwos detailprojekt. Når spildevandsstikket med skelbrønd er etableret, opkræves et tilslutningsbidrag pr. boligenhed.

 

Erhvervsgrunde i byzone

For erhvervsgrunde i byzone opkræves et tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m2 grundareal. Tilslutningsbidraget er for en del af de byggemodnede grunde betalt af Aabenraa kommune. For disse grunde betyder det at tilslutningsbidraget er en del af grundprisen.
Aabenraa kommune kan oplyse om de har betalt tilslutningsbidraget for en specifik grund.

 

Erhvervs-grunde, ejendomme i landzone

Hvis du ønsker en erhvervsgrund eller en erhvervsejendom i landzone tilsluttet offentlig kloak skal du ansøge om det.

Arwos skal have oplysning om matr.nr., adresse, virksomhedens art, vandforbrug og en tegning der viser afløbsforholdene fra bygningerne. Arwos vil så undersøge om det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.

Hvis nej lukkes sagen og du modtage et svar. Hvis ja, henvender Arwos sig til kommunen. Hvis Aabenraa Kommune kan godkende at erhvervsejendommen tilsluttes offentlig kloak, udarbejder kommunen et tillæg til spildevandsplanen.
Når tillægget er godkendt, udarbejder Arwos detailprojekt. Når spildevandsstikket med skelbrønd er etableret, opkræves tilslutningsbidraget.

For at tage højde for de ofte store erhvervsarealer i landzone, skal der ikke regnes med det faktiske grundareal, men et skønnet grundareal der fastsættes ud fra det faktisk bebyggede areal på bygninger, hvorfra der afledes spildevand og en skønnet bebyggelsesprocent.
Den skønnede bebyggelsesprocent skal fastsættes ud fra en vurdering af den formodede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for en tilsvarende erhvervsejendom i byzone.

Det fastsatte grundareal udgør grundlaget for betaling af et tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.

 

Du finder takstblad og alle priser her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os, tlf. 7693 0000.

 

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser