Arwos A/S

Her er generne, du kan opleve

Det er ikke uden frustrationer at bo på en byggeplads. Her er en oversigt over nogle af de gener, som du kan opleve – og hvad du kan forvente af os – når Arwos går i jorden.

Spørgsmål til projektet nær dig?

Spørg endelig Arwos projektleder eller entreprenørens formand på projektet, hvis du er i tvivl.

Klik ind på projekt-siden her…

Du rammes ikke af alle gener.

Men det er ikke en skønhedskonkurrence, når vi kommer og graver vejen op. Afhængig af projektets type og omfang vil du opleve forskellige gener.

Renovering eller udskiftning af ledninger under asfalten er en nødvendig samfundsopgave til glæde for os alle. Men når din skelbrønd flyttes, træet fældes, eller der er en stor omkørsel på vejene, så er det ikke alle, som er lige tilfredse.

På denne side har vi samlet de mest generelle gener, og hvad du kan forvente af os.

Skader og revner i huset

Det sker heldigvis ikke så tit. Men i værste fald kan rystelser fra store maskiner, grundvandssænkning ifm. udgravninger mv. give skade på bygninger i nærheden.

Inden vi går i jorden, fotograferer vi facaden på din ejendom. Du bliver varslet, inden vi kommer og tager billeder.

Se i filmen her hvordan det i praksis foregår, når fotografen kommer forbi.

Billederne er ret detaljerede. Vi vil nemlig gerne kunne dokumentere, hvilke skader der var på huset, inden vi gik i gang med anlægsprojektet.

Skulle der efterfølgende være opstået en skade på huset, afklares ansvaret mellem dit og Arwos’ forsikringsselskab.

Det kan du forvente af Arwos:

 • Vi får foretager fotoregistrering af bygninger på din ejendom.

Det kan du ikke forvente af Arwos:

 • At vi tager billeder af indkørsel, have mm. medmindre andet er aftalt.
 • At vi tager billeder af din ejendom, når projektet er afsluttet. Hvis du mener, anlægsarbejdet har givet skader på dit hus, skal du melde det til din egen husforsikring og samtidig give besked til Arwos, som beder om nogle praktiske oplysninger. Herefter overdrages sagen til vores forsikringsselskab.

Trafikale gener

Når vi går i jorden, er det ikke altid plads til, at bilerne kan køre forbi samtidigt. Måske er vejen for smal. Måske er arbejde for omfattende til at der kan opretholdes biltrafik.

Det kan betyde, at du vil opleve omkørsel, eller at du i en periode ikke køre helt frem til huset, børnehaven, skolen mv.
Omkørsler planlægges altid sammen med vejmyndigheden hos Aabenraa Kommune, som godkender en skilteplanen for omkørslen. Herefter opsættes de nødvendige skilte.

Det er træls at køre længere, end man plejer. Det er også træls at bo på en vej, som pludselig bliver meget befærdet. Det er desværre ikke noget, som kan undgås.

Det kan du forvente af Arwos

 • At der sikres adgang for beredskab – politi, brandværn og ambulance mv.
 • At du bliver rettidigt informeret, hvis det ikke er muligt at køre frem til din ejendom
 • At omkørsel er skiltet – også i god tid inden, hvis det er muligt
 • At vi sikrer, at din skal skraldespand kan tømmes, hvis vejen er spærret
 • At der altid vil være adgang til din ejendom for gående.

Det kan du ikke forvente

 • At du altid har adgang til din bolig med en bil
 • At du kan cykle på vejen i anlægsperiode.

Hvis din stikledning flyttes

Skelbrønden er din ejendom. Som navnet antyder, er det her, hvor dit private system kobles på den offentlige kloak. Hvis kloakken skal fornyes eller separeres, lytter vi gerne, hvis du vil ændre placeringen af din skelbrønd. Vi vil forsøge at imødekomme dine ønsker, hvis det er foreneligt med projektet og økonomisk forsvarligt.

I visse tilfælde tager vi selv initiativ til ændringer, der kan betyde, at vi flytter din stikledning og skelbrønd – også mod dit ønske. Dette gør vi kun, hvis en fastholdelse vil fordyre projektet i en sådan grad, at vi ikke kan retfærdiggøre det overfor de andre kunder og samfundet som helhed.

Du skal efterfølgende etablere og betale, så kloakken på din grund ledes til den nye skelbrønd.

Det kan du forvente af Arwos

 • At hvis der føres nye stikledninger frem til din ejendom, vil vores entreprenør kontakte dig for at træffe aftale om placering af stikledningerne,

Det kan du ikke forvente af Arwos

 • At vi betaler den økonomiske merudgift for etableringen af kloakken på egen grund, hvis vi har behov for at ændre placering af dit stik.

Vi roder og larmer

Mudder, støv og beskidte biler. I perioden hvor vi graver, bor du reelt på en byggeplads. Det er ikke altid lige sjovt at stå op til gule blink og lyden af dieselmotorer. Det ved vi godt.

I varme perioder kan det være meget støvet. I våde perioder kan det give et pløre på vejen. Det er et vilkår, mens det står på.
Det kan også være nødvendigt at fælde træer og buske, som står på din grund ud mod vejen. Måske kan vi ikke komme til med maskinerne, eller rødderne forhindrer anlægsarbejdet. Det kan også være i forbindelse med, at vi skal flytte din skelbrønd. Det sker kun med en forudgående aftale.

Det kan du forvente af Arwos:

 • At vejen ryddes så den er farbar ved arbejdsdagens ophør, medmindre vejen er afspærret for trafik.
 • Medmindre andet er aftalt, sikrer vi adgang til dit hus – muligvis ved omkørsel.
 • At der er klare aftaler, så du får tømt din skraldespand og genbrugsbeholder
 • At beredskabskøretøjer som ambulance, brandbiler mm. altid kan sikres adgang, mens der arbejdes. Også når arbejdet henlægges om natten.
 • Der laves en skriftlig aftaleseddel, hvis vi er nødt til at fælde buske eller træer hos dig. Her aftales det, hvad der skal reetableres.

Det kan du ikke forvente af Arwos:

 • At vi holder din indkørsel ren
 • Vasker vinduer hos dig
 • Vasker din bil

Vi graver af flere omgange

Det kan virke tudetosset, at vejen først graves op, dækkes til igen – og så graves op igen. Det kan der være flere grunde til, som beskrevet nedenfor.

Inden vi starter et anlægsprojekt op, undersøger vi, om flere ledningsejere vil “med i jorden”. Det kan give flere opgravninger, fordi nogle rør tager længere tid at lægge end andre. Eksempelvis tager det længere tid at lægge kloakrør og fjernvarmerør, fordi de skal længere ned.

Der er også eksempler, hvor vi er nødt til at omlægge vandledningerne, før vi graver kloakledningerne ned. Det gør vi for at sikre vandforsyning i anlægsperioden

Flere opgravninger kan også skyldes, at vejen ikke er bred nok til, at forskellige selskaber kan lægge flere typer rør ad gangen. Det kan også være et sikkerhedshensyn. Vi skal nemlig sikre, at beredskabet kan komme frem, hvis der er brug for en ambulance eller brandværn i et af husene.

Det kan du forvente af Arwos:

 • At projektets formand eller Arwos giver tydelig information om, hvornår hvad sker – og hvordan det påvirker din ejendom. Hold derfor altid øje med projekthjemmesiden.

Stigende grundvand giver fugtproblemer i kældre

Vi oplever nogle gange, at grundvandet stiger, efter vi har vi har adskilt regn- og spildevandet (kloaksepareret) et område.

Det sker, fordi den gamle ledning var utæt og fungerede som en drænledning. Grundvandet trængte ind i ledningen og blev ledt til vores renseanlæg, hvor det blev renset. Samtidigt blev grundvandsniveauet i området holdt kunstigt nede.

Derfor kan en separatkloakering betyde, at grundvandet stiger til et naturligt niveau. Det kan give problemer, hvis man har kælder. Selvom det ikke har været fugtproblemer de seneste ti år, kan der komme noget nu, når grundvandet ikke ledes bort.

Det er derfor vigtigt, at du får etableret et omfangsdræn omkring bygninger og evt. gennemgå kældermuren for revner. Du skal være opmærksom på, at dræn-vand ikke må tilsluttes de nye offentlige ledninger.

Det kan du forvente af Arwos:

 • At Arwos tager imod overfladevand og spildevand. Vand fra øvrige dræn må ikke tilsluttes de nye ledninger, men skal afledes på egen grund.

Det kan du ikke forvente af Arwos:

 • At vi etablerer omfangsdræn rundt om din ejendom. Det er din opgave.

Tidsplanen skrider

Hvor svært kan det være at planlægge et anlægsprojekt? Det er faktisk ikke altid lige let.
Når vi planlægger projektet, finder vi kort frem over eksisterende ledninger. Men mange tegninger er gamle og upræcise. Det giver udfordringer, hvis tegninger og virkelighed ikke stemmer overens.
Derudover kan vanskelige jordbundsforhold eller behov for grundvandssænkning også betyde at arbejdet tager længere tid. Også banale ting som brud på vandledninger eller lange regnvejrsperioder også skubbe tidsplanen. Alle tilfælde er et vilkår, når vi går i jorden.

Det kan du forvente af Arwos:

 • At tidsplanen på projektets hjemmeside er opdateret i det omfang, vi har viden til det.
 • At kontaktinfo på entreprenørens formand og Arwos projektleder er tilgængelig, så du nemt kan få svar på dine spørgsmål.

Det kan du ikke forvente af Arwos:

 • At vi kan forudse alle udfordringer under asfalten.
 • At tidsplanen holder fra start til slut.

Det lugter – under og efter projektet

Under selve anlægsarbejdet kan du opleve lugtgener. Kloakken er brudt op, og med det følger ubehagelig lugt.

Kloakker lugter altid, men når vi fornyer og ændrer kloakken, kan der opstå mere permanente lugtgener. Det skyldes, at vi ændrer på forholdene – og dermed hvilket vej lugten tager. Det kan vi ikke altid forudse.

Det er væsentligt, at dit private kloaksystemer er opbygget korrekt. Dvs. det er udluftet, at vandlåse virker og andre installationer som pakninger er i orden. Der skal ikke meget til, før lugten kommer indenfor.

Det er din opgave at udbedre fejl på din private kloak.

Det kan du forvente af Arwos:

 • At vi forsøger at fjerne lugtgener fra brønde og pumpestationer tilknyttet det offentlige system. Det er ikke altid muligt.

Det kan du ikke forvente af Arwos:

 • At vi etablerer et 100 % lugtfrit kloaksystem.
 • At vi løser lugtgener, som er inden for skel. Det har du selv ansvar for at løse. Kontakt evt. din aut. kloakmester.

Asfalten lader vente på sig

Hvorfor kommer asfalten ikke på med det samme? Og hvorfor ikke på hele vejbanen

Asfalt lægges i to faser: Først et bærelag og efterfølgende et slidlag. Bærelaget lægger vi, så snart der en tilpas stor strækning at asfaltere. Vi venter lidt med slidlaget, så vi er sikker på, at bærelaget -og bunden derunder – har sat sig. Når vi lægger slidlaget, kan vi dermed udjævne mindre sætninger, så vejen er jævn og med det rette fald til slut.

I perioden, hvor vi afventer på slidlaget, vil kantsten være højere end normalt. Det betyder, at biler lettere skraber undervognen mod, når man kører over kantsten. Der bør udvises forsigtighed ved disse overkørsler.

Vi lægger i udgangspunkt kun asfalt der, hvor vi har gravet op. Er det kun en rende, er det kun dér, vi lægger ny asfalt. Medmindre vejens ejer (Kommune, grundejer mv.) vil med finansiere ny asfalt på hele vejbanen. Det er nemlig dem, der har ansvar for vedligehold af vejen.

Det kan du forvente af Arwos:

 • At det er tydeligt i tidsplanen, hvornår vi lægger asfalt.
 • At Arwos retablerer de render, hvor vejen er gravet op. Vi lægger kun asfalt på hele kørebanen, hvis hele vejen har været opgravet – eller hvis Aabenraa Kommune medfinansierer asfalten som udbedring af almen slitage.

Det kan du ikke forvente af Arwos:

 • At Arwos lægges ny asfalt på hele vejbanen og etablerer nyt fortov. Det er Aabenraa Kommunes opgave.
 • At vi erstatter skader på biler, som kører mod høje kantsten.

 

16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser